REKLAMA

IMAGIS: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2020-07-21 19:39
publikacja
2020-07-21 19:39
Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołał na dzień 18.08.2020 roku, na godzinę 12.00, w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Sporządzenie listy obecności.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie:
a)sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
b)sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
c)sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 roku;
d)sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 roku.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019;
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
c)podziału zysku za rok obrotowy 2019 r.;
d)kontynuacji działalności Spółki;
e)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019;
f)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
g)udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20200721_193933_0000127957_0000122872.pdf
20200721_193933_0000127957_0000122873.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki