REKLAMA

IMAGE POWER S.A.: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

2021-12-13 09:40
publikacja
2021-12-13 09:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-13
Skrócona nazwa emitenta
IMAGE POWER S.A.
Temat
Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 5 marca 2021 r., sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B,C,D i E Spółki do ASO na rynku NewConnect (dalej: DI), Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2021 r. powziął informację, iż na mocy podpisanych aneksów czasowe ograniczenie zbywalności 1.371.017 (słownie: jednego miliona trzystu siedemdziesięciu jeden tysięcy siedemnastu) akcji Emitenta, stanowiących 88,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.371.017 (słownie: jednego miliona trzystu siedemdziesięciu jeden tysięcy siedemnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 88,27% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zostało przedłużone o kolejne 12 miesięcy, tj. do 7 kwietnia 2023 r. (czasowe ograniczenie przedmiotowych akcji wynosi łącznie 24 miesiące od dnia debiutu Spółki).

Niniejsze aneksy zostały podpisane przez wszystkie podmioty wymienione w podrozdziale 4.21.2 DI.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-13 Piotr Figarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki