IDM SA: Ustalenie polityki dywidendowej

2020-05-13 12:15
publikacja
2020-05-13 12:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Ustalenie polityki dywidendowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę dotyczącą zasad dystrybucji zysku wypracowanego przez Spółkę (polityka dywidendowa) zgodnie, z którą:
1. Zarząd Spółki będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę akcjonariuszom co najmniej 30% zysku netto wypracowanego za dany rok, począwszy od zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
2. Dystrybucja zysku może nastąpić - w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia - w drodze wypłaty dywidendy lub w wykonaniu przyjętego przez Walne Zgromadzenie programu skupu akcji własnych.
3. Każdorazowo, przy ustalaniu wartości zysku rekomendowanego do podziału, Zarząd Spółki będzie uwzględniał, w szczególności takie czynniki jak:
1) wartość osiągniętego przez Spółkę zysku netto,
2) bieżącą sytuację Spółki oraz sytuację rynkową,
3) potrzeby i koszty inwestycyjne wynikające z realizacji przyjętej strategii Spółki,
4) regulacje wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie w przedmiotowym zakresie,
5) potrzeby płynnościowe Spółki uzależnione m.in. od wysokości zobowiązań bieżącej działalności oraz optymalizacji struktury finansowania Spółki.
4. Ostateczna decyzja w zakresie zadysponowania zyskiem, należy każdorazowo do Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie nie jest związane rekomendacją Zarządu, o której mowa powyżej.
6. Rzeczywista wartość zysku przeznaczonego do rozdysponowania może być przyjęta przez Walne Zgromadzenie na poziomie zarówno wyższym jak i niższym niż rekomendowana przez Zarząd.
7. Polityka dywidendowa zostaje ustalona na 5 lat.
8. Zarząd Spółki jest uprawniony zmiany niniejszej polityki w zależności od okoliczności towarzyszących Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki