IDEA BANK S.A.: wyniki finansowe

2019-11-19 08:30
publikacja
2019-11-19 08:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GIB_30_09_2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat niebadane niebadane niebadane niebadane
II. Wynik z tytułu odsetek 412 951 462 243 95 844 108 674
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 81 487 -170 458 18 913 -40 075
IV. Zysk (strata) brutto -100 724 -409 016 -23 377 -96 160
V. Zysk (strata) netto -67 530 -406 089 -15 673 -95 472
VI. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -67 530 -406 089 -15 673 -95 472
VII. Całkowite dochody za okres -52 366 -415 960 -12 154 -97 793
VIII. Przepływy pieniężne netto -247 931 830 294 -57 543 195 204
IX. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
X. niebadane niebadane
XI. Suma aktywów 18 650 523 20 471 580 4 264 341 4 760 833
XII. Kapitał własny ogółem 211 409 272 654 48 338 63 408
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 211 409 272 654 48 338 63 408
XIV. Kapitał zakładowy 156 804 156 804 35 852 36 466
XV. Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981
XVI. Współczynnik wypłacalności 2,2% 2,7% 2,2% 2,7%
XVII. Dane dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat 3 kwartały 2019 3 kwartały 2018 3 kwartały 2019 3 kwartały 2018
XVIII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XIX. Wynik z tytułu odsetek 374 326 422 015 86 879 99 216
XX. Wynik z tytułu prowizji i opłat 23 063 -237 477 5 353 -55 831
XXI. Zysk (strata) brutto -36 008 -187 601 -8 357 -44 105
XXII. Zysk (strata) netto -30 727 -156 790 -7 132 -36 862
XXIII. Całkowite dochody za okres -12 764 -165 415 -2 962 -38 889
XXIV. Przepływy pieniężne netto -277 114 796 048 -64 317 187 152
XXV. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXVI. niebadane niebadane
XXVII. Suma aktywów 18 777 855 21 026 984 4 293 455 4 889 996
XXVIII. Kapitał własny ogółem 218 651 231 415 49 993 53 817
XXIX. Kapitał zakładowy 156 804 156 804 35 852 36 466
XXX. Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981
XXXI. Współczynnik wypłacalności (jednostkowy) 3,5% 4,1% 3,5% 4,1%


Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na euro według
następujących zasad:


• Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego
przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na dzień 30 września 2019 roku w wysokości 1 EUR =
4,3736 zł oraz na 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1 EUR = 4,3000 zł.


• Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje dotyczące
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 9
miesięcy zakończony dnia 30 września 2019 oraz 2018 roku (odpowiednio 1
EUR= 4,3086 zł i 1 EUR = 4,2535 zł).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GIB 30 09 2019_final.pdfSSF GIB 30 09 2019_final.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30.09.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Jerzy Pruski Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
2019-11-19 Piotr Miałkowski Członek Zarządu
2019-11-19 Jaromir Frankowicz Członek Zarządu
2019-11-19 Artur Kubiński Członek Zarządu
2019-11-19 Marek Kempny Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki