IDEA BANK S.A.: UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ W SPRAWIE WSKAŹNIKA LCR

2019-03-15 18:35
publikacja
2019-03-15 18:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-15
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ W SPRAWIE WSKAŹNIKA LCR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent", „Bank”) na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną dotyczącą zagrożenia niespełnienia i niespełnienia wymogu dotyczącego minimalnej wartości wskaźnika LCR z dnia 14 listopada 2019r. wraz z aktualizacjami („Informacja poufna”).

Bank niniejszym przekazuje Informację poufną obowiązującą w dniu 14 listopada 2018 r. wraz z dodatkowymi informacjami uwzględniającymi późniejsze aktualizacje, tj.:

„Po opublikowaniu w dniu 13 listopada 2018 roku na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego Komunikatu dotyczącego zamieszczenia na Liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego Idea Banku SA, zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 621), nastąpiła radykalna zmiana wysokości odpływów depozytów z Banku, zaś w dniu 14 listopada 2018 roku Zarząd Emitenta w wyniku monitorowania dynamiki zmiany bazy depozytowej powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a także Narodowy Bank Polski o wystąpieniu niebezpieczeństwa niespełnienia wymogów określonych w art. 412 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Według szacunku Banku, dokonanego w dniu 14 listopada 2018 r., wypływ środków pieniężnych po III sesji Elixir w dniu 14 listopada 2018 roku wynosił około 1 160 mln zł, co miało przełożenie na spadek wskaźnika pokrycia wypływów netto (ang. Liquidity Coverage Ratio, LCR) o około 66 p.p., tj. o spadek z poziomu 166,02% do 100% podanego wskaźnika, co należało ocenić jako wystąpienie bezpośredniego niebezpieczeństwa lub prawdopodobieństwo niespełnienia wymogu dot. minimalnej wartości wskaźnika LCR. W rzeczywistości łączny odpływ środków pieniężnych w dniu 14 listopada 2018 r. wyniósł 1 187 mln zł, a wskaźnik LCR 102,38%.
Bank informuje, że obliczony na dzień 15 listopada 2018 r. wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) Banku wyniósł 79,19%. Tym samym według stanu na dzień 15 listopada 2018 r. Bank nie spełniał wymogów określonych w art. 412 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w zakresie wymogu dotyczącego pokrycia płynności.

W dniu 16 listopada 2018 r. Bank za informacją z pisma z dnia 15 listopada 2018 r. złożył do Narodowego Banku Polskiego wniosek o udzielenie kredytu refinansowego w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996) oraz przedstawił wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na jego udzielenie przez Narodowy Bank Polski. W celu zabezpieczania przedmiotowego kredytu Bank wystąpił o udzielenie przez Skarb Państwa gwarancji spłaty kredytu refinansowego na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

W dniu 19 listopada 2018 r. Bank zawarł z Narodowym Bankiem Polskim Umowę o kredyt refinansowy w wysokości 1.050.000.000 złotych na okres od 19 listopada 2018 r. do 19 lutego 2019 r. Oprocentowanie kredytu refinansowego jest zmienne i stanowi wysokość stopy ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej dla kredytu refinansowego innego niż kredyt lombardowy. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie wynosi 3,5 % w skali rocznej.

W dniu 14 stycznia 2019 r. Bank dokonał całkowitej przedterminowej spłaty kredytu refinansowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski. Wyliczony i ustalony w dniu 15 stycznia 2019 r. wskaźnik LCR Banku według stanu na 14 stycznia 2019 r. kształtował się na poziomie 112,16% tj. pozostawał zgodny z wymogami określonymi w art. 412 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Bank informuje, że od dnia przedterminowej spłaty kredytu refinansowego wartość wskaźnika LCR utrzymywała się na poziomie regulacyjnym. Wskaźnik według stanu na dzień 13 marca 2019 r. ukształtował się na poziomie 166,28%.”

Podstawa prawna: art. 17 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-15 Dariusz Daniluk Członek Zarządu
2019-03-15 Piotr Miałkowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki