REKLAMA

IDEA BANK S.A.: INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PODATKOWEJ

2019-12-12 12:54
publikacja
2019-12-12 12:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-12
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PODATKOWEJ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2019 r. otrzymał wyniki kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez organ kontroli celno-skarbowej („Organ”) w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok („Kontrola”; „Wyniki Kontroli”).

Do Kontroli włączono materiały z kontroli celno-skarbowych przeprowadzonych przez Organ w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok wobec podmiotów wchodzących w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej Emitenta („PGK Idea Bank”). W wyniku kontroli przeprowadzonych wobec wszystkich podmiotów tworzących PGK Idea Bank, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazanego przez PGK Idea Bank podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok. Wedle stanowiska Organu, zmianie powinna ulec kwota przychodów, dochodów oraz strat, które zostały przekazane do PGK Idea Bank przez poszczególne podmioty tworzące PGK Idea Bank, a które to kwoty stanowią podstawę sporządzenia deklaracji CIT-8A. W konsekwencji zmianie powinno ulec rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych PGK Idea Bank za rok 2016. Kwota różnicy pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w zeznaniu podatkowym za rok 2016 przez PGK Idea Bank a podatkiem należnym według Organu wynosi 26,9 mln PLN. Emitentowi przysługuje prawo złożenia korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej. Emitent informuje, że zakończona Kontrola może przekształcić się w postępowanie podatkowe.

Zarząd Emitenta, w celu zachowania należytej staranności, po zapoznaniu się z Wynikami Kontroli, podjął decyzję o podaniu już na wstępnym etapie niniejszej informacji poufnej do publicznej wiadomości. Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości Wyniki Kontroli, przy niekorzystnym dla Emitenta rozstrzygnięciu, mogą mieć wpływ na wyniki Emitenta. Emitent będzie szczegółowo analizował wraz z doradcami prawno-podatkowymi otrzymane Wyniki Kontroli oraz będzie informować na bieżąco o dalszych istotnych działaniach podejmowanych w niniejszej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-12 Piotr Miałkowski Członek Zarządu
2019-12-12 Marek Kempny Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki