REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2021 roku

2021-11-25 18:02
publikacja
2021-11-25 18:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_kwartalny_i2_development_sa_za_3q_2021_signed.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 25/2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. [dalej: Spółka, Emitent], przekazuje w załączeniu skorygowaną treść raportu okresowego za III kwartał 2021, który został opublikowany przez Spółkę w dniu 15 listopada 2021 roku.
Zarząd Spółki wskazuje, że korekta raportu konieczna jest z uwagi na omyłkowe wprowadzenie częściowo błędnych danych finansowych. Raport uzupełniony został także o brakujące dane i informacje. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż sytuacja taka spowodowana została w związku z istotnymi zmianami personalnymi w Spółce oraz kompleksową reorganizacją działu księgowo-finansowego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-11-25 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis
raport kwartalny i2 development sa za 3q 2021_signed.pdfraport kwartalny i2 development sa za 3q 2021_signed.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL
TRANSLATION Current
report no. 25/2021 Date:
2021-11-25 Short
name of the issuer: i2 Development S.A.Subject:
Correction of the periodic report for the third quarter of 2021
Legal
basis: art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering - current
and periodic informationManagement
Board of i2 Development S.A. [hereinafter: the Company, the Issuer],
hereby provides the amended content of the periodic report for the third
quarter of 2021, which was published by the Company on November 15, 2021.The
Management Board of the Company indicates that the correction of the
report is necessary due to the mistakenly  introduction
of partially incorrect financial data. The report was also supplemented
with missing data and information. At the same time, the Issuer explains
that such a situation was caused by significant personnel changes in the
Company and a comprehensive reorganization of the accounting and
financial department.Detailed
legal basis: § 15 sec. 4 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers
of securities and the conditions for recognizing as equivalent
information required by the law of a non-member state.Signatures
of persons representing the Company:
2021-11-25
Marcin Misztal President of the Management BoardINFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki