REKLAMA

HUUUGE, INC.: Zmiany w kadrze kierowniczej Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej planowanych zmian w kadrze kierowniczej Emitenta

2023-09-18 15:20
publikacja
2023-09-18 15:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-18
Skrócona nazwa emitenta
HUUUGE, INC.
Temat
Zmiany w kadrze kierowniczej Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej planowanych zmian w kadrze kierowniczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Huuuge, Inc. (Emitent) informuje, że w dniu 18 września 2023 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę o następujących zmianach w kadrze kierowniczej Emitenta:

- Pan Anton Gauffin ustąpił z funkcji Prezesa oraz Dyrektora Generalnego (CEO) Emitenta i został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów, pozostając jednocześnie dyrektorem wykonawczym Emitenta;
- Pan Wojciech Wronowski, który sprawował dotychczas funkcję Dyrektora ds. Działalności Operacyjnej (nie będąc jednak członkiem kadry kierowniczej Emitenta), został włączony do kadry kierowniczej jako Dyrektor Generalny (CEO) Emitenta;
- Pan Erik Duindam, który pełnił dotychczas funkcję Dyrektora ds. Technologii (nie będąc jednak członkiem kadry kierowniczej Emitenta), został włączony do kadry kierowniczej jako Prezes i Dyrektor ds. Działalności Operacyjnej;
- Pan Marek Chwałek, który pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Wykonawczego ds. Finansowych (nie będąc jednak członkiem kadry kierowniczej Emitenta), został włączony do kadry kierowniczej jako Skarbnik;
- Pani Monika Kierepa została powołana na stanowisko Sekretarza.

Wskazane powyżej zmiany weszły w życie z dniem podjęcia uchwały.

Jednocześnie, na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (“Rozporządzenie MAR”), Emitent niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 14 września 2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona

Emitent informuje, że w dniu 14 września 2023 r. Rada Dyrektorów Emitenta otrzymała od Pana Antona Gauffin, Prezesa i Dyrektora Generalnego Emitenta, propozycję dokonania wskazanych powyżej zmian w kadrze kierowniczej Emitenta.

W związku z otrzymaną propozycją Rada Dyrektorów Emitenta w dniu 15 września 2023 r. zainicjowała proces mający na celu dokonanie wskazanych powyżej zmian w kadrze kierowniczej Emitenta.

Jednocześnie, z uwagi na szczególną rolę Pana Antona Gauffin jako założyciela i największego akcjonariusza Emitenta, Emitent zidentyfikował powyższą informację jako informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR i podjął decyzję o jej opóźnieniu na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Opóźnienie przekazania informacji poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z 20 października 2016 r. dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku.

W ocenie Emitenta niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby naruszyć prawnie uzasadniony interes Emitenta poprzez negatywny wpływ na przebieg procesu mającego na celu dokonanie zmian w kadrze kierowniczej Emitenta. Ponadto, z uwagi na rolę Pana Antona Gauffin w Emitencie, przedwczesne ujawnienie tej informacji mogło zagrozić właściwej jej ocenie przez opinię publiczną i uczestników rynku.

Do momentu ujawnienia informacji poufnej cały proces miał charakter wewnętrzny, a zaangażowane w niego były wyłącznie osoby wchodzące w skład organów Emitenta oraz kandydaci zaproponowani do powołania na wskazane powyżej stanowiska.

Jednocześnie, w ocenie Emitenta, opóźnienie podania informacji poufnej do wiadomości publicznej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewnił zachowanie poufności treści informacji poufnej do chwili jej ujawnienia przez Spółkę niniejszym raportem bieżącym.
Ujawnienie informacji poufnej wynika z faktu zakończenia procesu zmian w kadrze kierowniczej Emitenta, tj. z faktu podjęcia stosownej uchwały przez Radę Dyrektorów Emitenta.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 oraz 4 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Huuuge, Inc. (the Issuer) informs that on September 18, 2023 the Board
of Directors adopted a resolution on the following changes of the
officers of the Issuer:


Mr Anton Gauffin stepped down from the position of President and Chief
Executive Officer of the Issuer and was appointed as the Executive
Chairman of the Board while still remaining an executive director of the
Issuer;


Mr Wojciech Wronowski, who was thus far serving as the Chief Operating
Officer (not being a formal officer of the Issuer), was appointed a
formal officer of the Issuer, namely the Chief Executive Officer;


Mr Erik Duindam, who was thus far serving as the Chief Technology
Officer (not being a formal officer of the Issuer), was appointed as a
formal officer of the Issuer, namely the Chief Operating Officer;


Mr Marek Chwałek, who was serving as Executive Vice President of Finance
(not being a formal officer of the Issuer), was appointed as a formal
officer of the Issuer, namely the Treasurer;


Ms Monika Kierepa was appointed as the Secretary.


The above-mentioned changes have become effective as of the date of the
resolution.


At the same time, in accordance of Article 17 Section 1 and 4 of
Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directive 2003/124 /EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC (“MAR Regulation”), the Issuer discloses to the public the
delayed inside information, the publication of which was delayed by the
Issuer on September 14, 2023 in accordance with Article 17 Section 4 of
the MAR Regulation.


Content of the inside information the publication of which was delayed


The Issuer informs that on September 14, 2023, Mr Anton Gauffin, the
President and Chief Executive Officer of the Issuer, sent to the Board
of Directors of the Issuer a proposal to make the above-mentioned
changes of the officers of the Issuer.


In connection with the received proposal, on September 15, 2023, the
Board of Directors of the Issuer initiated the process, the aim of which
was to make the proposed changes of the officers of the Issuer.


At the same time, considering the special position of Mr Anton Gauffin,
as the founder and the major stockholder of the Issuer, the Issuer
identified the above information as the inside information within the
meaning of Article 7 of the MAR Regulation and decided to delay the
publication thereof in accordance with Article 17 Section 4 of the MAR
Regulation. At the moment the decision was made, the delay of the
publication of the inside information met the conditions specified in
the MAR Regulation and in the guideline of the European Securities and
Markets Authority on the MAR Regulation issued on October 20, 2016 in
accordance with Article 17 Section 11 of the MAR Regulation.


In the Issuer’s opinion, the immediate publication of the inside
information could harm the justified legal interests of the Issuer as it
might have a negative impact on the process, the aim of which was to
change the officers of the Issuer. Furthermore, considering the special
position of Mr Anton Gauffin within the Issuer’s structure, early
disclosure of the inside information might harm the proper assessment
thereof by the public and investors.


Until the publication of the inside information, the entire process was
internal, and solely the directors and officers of the Issuers as well
as the candidates for newly appointed officers were engaged in the
process.


Furthermore, in the Issuer’s opinion, the delay in the publication of
the inside information was not misleading to the public and the Issuer
ensured the confidentiality of the inside information until its
publication by the Issuer in the current report.


The inside information was disclosed due to the fact that the process of
changing the officers of the Issuer was complete, i.e. the relevant
resolution of the Board of Directors was adopted.


Legal basis: Article 17 Section 1 and 4 of the MAR Regulation


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-18 Anton Gauffin Przewodniczący Rady Dyrektorów (dyrektor wykonawczy)
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki