REKLAMA

HUTMEN: wyniki finansowe

2012-02-21 18:45
publikacja
2012-02-21 18:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Hutmen_Skonsolidowany_raport_za_I-IV_kw_2011.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 940 687 745 096 227 214 186 069
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 228 10 662 6 335 2 663
III. Zysk (strata) brutto 20 533 3 960 4 960 989
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 20 114 3 074 4 858 768
V. Zysk (strata) roku obrotowego z działalności zaniechanej -15 003 -19 769 -3 624 -4 937
VI. Zysk (strata) netto 5 111 -16 695 1 235 -4 169
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 733 -13 675 1 868 -3 415
VIII. Całkowity dochód 5 961 -14 949 1 440 -3 733
IX. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8 583 -11 929 2 073 -2 979
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 331 29 394 563 7 340
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 413 -3 927 3 481 -981
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 186 -26 335 -2 702 -6 577
XIII. Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej 425 -111 103 -28
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem 5 983 -979 1 445 -244
XV. Aktywa razem 497 800 498 801 112 706 125 950
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 223 216 291 668 50 538 73 648
XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 20 199 22 265 4 573 5 622
XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 203 017 269 403 45 965 68 026
XIX. Kapitał własny przypisany jednostce dominującej 272 678 204 407 61 737 51 614
XX. Kapitał zakładowy 312 027 312 027 70 645 78 789
XXI. Liczba akcji (w szt.) 25 596 25 596 25 596 25 596
XXII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,20 -0,65 0,05 -0,16
XXIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,20 -0,65 0,05 -0,16
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,65 7,99 2,41 2,02
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,65 7,99 2,41 2,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 456 340 381 767 110 224 95 337
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 947 -3 885 3 369 -970
XXVIII. Zysk (strata) brutto 16 067 2 960 3 881 739
XXIX. Zysk (strata) netto 15 963 2 270 3 856 567
XXX. Całkowity dochód 16 063 3 984 3 880 995
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 593 9 034 1 834 2 256
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 324 -1 956 4 909 -488
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 843 -7 196 -5 759 -1 797
XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 4 074 -118 984 -29
XXXV. Aktywa razem 329 977 333 965 74 710 84 328
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 794 80 845 13 764 20 414
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 635 8 674 1 955 2 190
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 52 159 72 171 11 809 18 224
XXXIX. Kapitał własny 269 183 253 120 60 945 63 914
XL. Kapitał zakładowy 312 027 312 027 70 645 78 789
XLI. Liczba akcji (w szt.) 25 596 25 596 25 596 25 596
XLII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,62 0,09 0,15 0,02
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,62 0,09 0,15 0,02
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,52 9,89 2,38 2,50
XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,52 9,89 2,38 2,50
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Hutmen_Skonsolidowany raport za I-IV kw 2011.pdf Hutmen_Skonsolidowany raport za I-IV kw 2011.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-21 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2012-02-21 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki