REKLAMA

HOLLYWOOD S.A.: wyniki finansowe

2020-03-11 13:03
publikacja
2020-03-11 13:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_pierwsze_polrocze_2019_ze_sprawozdaniem_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_skons_GK_Hollywood.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_jedn_Hollywood.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowany_Raport_kwartalny_GK_HOLLYWOOD_za_I_polrocze__2019_-_Inf_uzupelniajace_vo_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_i_RN_do_wniosku_z_zastrzezeniami.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży 56 496 53 158 13 175 12 539
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej -475 1 659 -111 391
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem -2296 410 -535 97
IV. Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 595 7 913 1 538 1 866
V. przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 136 -6 789 -1 198 -1 601
VI. przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 044 -2 393 243 -564
VII. aktywa razem 244 418 233 325 57 483 54 262
VIII. kapitał własny jednostki 125 815 118 620 29 590 27 586
IX. kapitał podstawowy 60 164 50 164 14 150 11 666
X. zysk/strata na jedną akcję -0,0553 -0,0039 -0,0129 -0,0009
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 2020-03-11 o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 112%">
<span>Zarząd Spółki Hollywood Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent")
niniejszym informuje, że w oparciu o §15 ust.4 Rozporządzenia w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
w dniu 11.03.2020 roku dokonał korekty raportu okresowego za I półrocze
2019 roku, tj. za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019. <o p="#DEFAULT"></o></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 112%">
<span>Przedmiotem wprowadzonej korekty jest uzupełnienie raportu
okresowego o Stanowisko Zarządu Hollywood SA wraz z opinią Rady
Nadzorczej Hollywood SA odnoszące się do wyrażonego przez firmę
audytorską Polinvest – Audit sp. z o.o. w raporcie z przeglądu
półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I
półrocze 2019 wniosku z zastrzeżeniami. <o p="#DEFAULT"></o></span>
</p>
<p align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: 112%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span style="line-height: 112%"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black"><br style="line-height: 112%">
<br style="line-height: 112%">
</font></span><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black"><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 112%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
</o style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
</span></font> </p>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 ze sprawozdaniem zarządu.pdfRozszerzony skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 ze sprawozdaniem zarządu.pdf
Raport_skons_GK_Hollywood.pdfRaport_skons_GK_Hollywood.pdf
Raport_jedn_Hollywood.pdfRaport_jedn_Hollywood.pdf
Skonsolidowany Raport kwartalny GK HOLLYWOOD za I półrocze 2019 - Inf uzupełniające vo .pdfSkonsolidowany Raport kwartalny GK HOLLYWOOD za I półrocze 2019 - Inf uzupełniające vo .pdf
Stanowisko Zarzadu i RN do wniosku z zastrzezeniami.pdfStanowisko Zarzadu i RN do wniosku z zastrzezeniami.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-11 Rafał Wójcik Wiceprezes Zarządu
2020-03-11 Maria Kopytek Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki