0,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
Hollywood S.A. (HLD)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz opinie Zarządu Spółki dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
190322_Hollywood_NWZ_190419_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
190322_Hollywood_NWZ_190419_opinia_wylaczenie_prawa_poboru_Akcje_Serii_L.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
190322_Hollywood_NWZ_190419_opinia_wylączenie_prawa_poboru_kapital_docelowy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
190322_Hollywood_NWZ_190419_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-22
Skrócona nazwa emitenta
HOLLYWOOD S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz opinie Zarządu Spółki dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą HOLLYWOOD spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu (dalej jako „Spółka”), w związku z brzmieniem art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 kwietnia 2019 r. na godzinę 15.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ul. Nowy Świat nr 41A lok. 89/91, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 15.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych serii L, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych serii L oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez zmianę § 7a Statutu Spółki, w tym upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do nowych akcji Spółki emitowanych na podstawie § 7a Statutu Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ukazująca również zamierzone zmiany Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Dodatkowo, w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał mające być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także dwie opinie Zarządu Spółki dotyczące spraw objętych pkt. 5) oraz 6) zaproponowanego porządku obrad.
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) w zw. z § 19 ust. 1 pkt. 1) – 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
190322_Hollywood_NWZ_190419_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf190322_Hollywood_NWZ_190419_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf
190322_Hollywood_NWZ_190419_opinia wyłączenie prawa poboru_Akcje Serii L.pdf190322_Hollywood_NWZ_190419_opinia wyłączenie prawa poboru_Akcje Serii L.pdf
190322_Hollywood_NWZ_190419_opinia_wyłączenie_prawa_poboru_kapitał_docelowy.pdf190322_Hollywood_NWZ_190419_opinia_wyłączenie_prawa_poboru_kapitał_docelowy.pdf
190322_Hollywood_NWZ_190419_projekty_uchwał.pdf190322_Hollywood_NWZ_190419_projekty_uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-22 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.