WAŻNE

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2020-06-16 11:25
publikacja
2020-06-16 11:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_do_raportu_rocznego_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_HM_Inwest_S.A._za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020-06-16_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2019_korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_sprawozdan_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia__i_Informacja_Zarzadu_do_raportu_rocznego_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_do_raportu_rocznego_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Aktywa trwałe 30 566 157,52 29 465 444,36 7 177 681,70 6 852 428,92
II. Zapasy 118 632 242,10 59 457 178,84 27 857 753,22 13 827 250,89
III. Należności krótkoterminowe 11 072 425,82 9 507 948,58 2 600 076,51 2 211 150,83
IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 544 763,26 6 097 281,27 1 771 695,02 1 417 972,39
V. Kapitał własny 29 369 739,40 25 786 440,03 6 896 733,45 5 996 846,52
VI. Zobowiązania długoterminowe 53 733 584,27 51 871 405,15 12 617 960,38 12 063 117,48
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 88 941 781,94 27 112 733,00 20 885 706,69 6 305 286,74
VIII. Przychody netto ze sprzedaży 93 820 289,94 47 828 854,00 21 775 121,84 11 244 587,75
IX. Zysk przed opodatkowaniem 9 009 196,10 1 172 533,79 2 090 979,92 275 663,29
X. Zysk netto 7 371 928,73 7 071,34 1 710 980,07 1 662,48
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 2020-06-16 o treści:


Zarząd
spółki HM Inwest S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości
informację o dokonaniu korekt:


-
Sprawozdania zarządu z działalności HM Inwest S.A., stanowiącego
załącznik do Jednostkowego raportu rocznego Spółki,


-
Sprawozdania zarządu z działalności Grupy kapitałowej HM Inwest S.A.,
stanowiącego załącznik do Skonsolidowanego raportu rocznego Spółki.


Ponadto
w obu wymienionych dokumentach dokonano również korekty numeracji
punktów sprawozdania.


Treść
uzupełnionych informacji:


Osoby
spełniające ustawowe kryteria niezależności w Komitecie Audytu w 2019r.
to Waldemar Ołdak i Paula Glaser.


Osoba
posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:
Przewodniczący Komitetu Audytu - Waldemar Ołdak - 24 lata doświadczenie
jako Główny Księgowy i Kontroler Finansowy.


Osoba
posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia: 
Wiceprzewodniczący Komitetu
Audytu - Jarosław Mielcarz - 20 lat doświadczenie w branży
deweloperskiej.


Firma
audytorska nie wykonywała innych usług na rzecz HM Inwest S.A.


Zgodnie
z obowiązującą polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia
badania, wyboru firmy audytorskiej do badania dokonuje Rada Nadzorcza
działając na podstawie rekomendacji sporządzonej przez Komitet Audytu.
Podczas dokonywania wyboru firmy audytorskiej należy wziąć pod uwagę
następujące kryteria: niezależność i bezstronność firmy audytorskiej,
wynagrodzenie za badanie, 
dotychczasowe doświadczenie i
potencjał podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania
publicznego oraz badaniu sprawozdań jednostek o podobnym profilu
działalności,  sprawdzanie
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych
w prowadzone badanie.


Wybór
firmy audytorskiej został dokonany na podstawie rekomendacji Komitetu
Audytu, przez Radę Nadzorczą, co jest zgodne z przyjętymi zasadami.
Zawarto kolejną umowę z dotychczasową firmą audytorską.


Komitet
Audytu zebrał się 8 razy w sprawach wykonania obowiązków dotyczących
roku 2019.


Wszystkie
te działania zostały przedstawione w Sprawozdaniu z działalności
Komitetu Audytu za rok 2019 z dnia 30/04/2020.

Obowiązki
komitetu audytu nie są wykonywane przez radę nadzorczą lub inny organ
nadzorujący lub kontrolujący.

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa do raportu rocznego za 2019 rok.pdfList Prezesa do raportu rocznego za 2019 rok.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy HM Inwest S.A. za rok 2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy HM Inwest S.A. za rok 2019.pdf
2020-06-16 sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 2019 korekta.pdf2020-06-16 sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 2019 korekta.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2019.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2019.pdf
Oświadczenia i Informacja Zarządu do raportu rocznego za rok 2019.pdfOświadczenia i Informacja Zarządu do raportu rocznego za rok 2019.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej do raportu rocznego za rok 2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej do raportu rocznego za rok 2019.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 ANNA ZAWADKA GŁÓWNA KSIĘGOWA
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki