HM INWEST S.A.: Podpisanie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

2020-05-14 14:21
publikacja
2020-05-14 14:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-14
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Podpisanie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HM Inwest S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniach 11- 13.05.2020 r. Spółka podpisała z Getin Noble Bank S.A. (dalej jako „Bank”) umowę kredytu do kwoty 30.000.000 zł wraz z aneksem nr 1 oraz aneksem nr 2 (dalej łącznie jako „Umowa kredytu”). Środki pozyskane przez Spółkę z Umowy Kredytu zostaną przeznaczone na:

1) jednorazową spłatę 27.938 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) obligacji na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda (dalej jako „Obligacje”);
2) finansowanie celów wchodzących w zakres statutowej działalności gospodarczej Spółki.

Data ostatecznej spłaty określona w Umowie Kredytowej została określona na dzień 30.09.2022 r.

Oprocentowanie kredytu jest oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża Banku.

W umowie Strony postanowiły, że zabezpieczeniem spłaty kredytu będą m.in.:

1) hipoteka umowna łączna z najwyższym pierwszeństwem do kwoty 45.000.000,00 zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Warszawie oraz Poznaniu, na których Spółka oraz jej spółka celowa realizują projekty deweloperskie;
2) zastawy finansowe i rejestrowe na rachunkach prowadzonych w Banku dla Spółki oraz spółki celowej realizującej jeden z projektów deweloperskich;
3) poręczenie osobiste Prezesa Zarządu Spółki;
4) przelewy wierzytelności z umów z nabywcami lokali;
5) przelewy wierzytelności z polis;
6) przelew wierzytelności z tytułu umów pożyczek udzielonych Spółce przez akcjonariuszy lub inne podmioty powiązane ze Spółką do kwoty nie niższej niż 6.387.000,00 zł;
7) hipoteka umowna z najwyższym pierwszeństwem do kwoty 45.000.000,00 zł na nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie, na której Spółka realizuje projekt deweloperski.

O ustanowieniu wspomnianych powyżej hipotek Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącym.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania oraz optymalizację warunków finansowych dotychczasowego zadłużenia wynikającego z Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki