REKLAMA

HERKULES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2021-05-28 19:53
publikacja
2021-05-28 19:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_dzialalnosci_w_2020_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta_z_oceny_Sprawozdania_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2021 r., na godzinę 10:00 w Warszawie, w Hotelu Partner, ul. Marywilska 16, 03-228 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules
w 2020 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2020 roku.
13. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w 2020 roku.
15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
16. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zmiany w Statucie Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.
Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie zmian w Statucie Spółki polegających na:

1. zastąpieniu dotychczasowej treści § 16 ust. 3 Statutu Spółki:
„Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

treścią następującą:
„Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, przy czym pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.”

2. zastąpieniu dotychczasowej treści § 21 ust. 2 Statutu Spółki:
„Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

treścią następującą:
„Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym pierwsza wspólna kadencja Zarządu rozpocznie swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.”

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.herkules-polska.pl.Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules SA
Projekty Uchwał na ZWZ.pdfProjekty Uchwał na ZWZ.pdf Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules SA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadorczej Herkules SA z działalności w 2020 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Herkules SA o wyagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej latach 2019-2020
Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Marta Towpik Prezes Zarządu
2021-05-28 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2021-05-28 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki