REKLAMA

HERKULES S.A.: Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta

2021-09-14 15:31
publikacja
2021-09-14 15:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-14
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 września 2021 r. uzyskał informację, że spółka zależna od Emitenta, tj. spółka pod firmą Gastel Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Karsinie (dalej „Spółka zależna” lub „Kredytobiorca”) uzgodniła z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) przedłużenie okresu obowiązywania umów o finansowanie bieżące zawartych 30 września 2020 r. Emitent informował o tych umowach raportem bieżącym nr 35/2020 w dniu 30 września 2020 r.

Przedłużenie dostępności finansowania uzgodniono w następujących formach:
1. Zawarto aneks do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym, który podwyższa saldo limitu zadłużenia z 2 000 tys. zł do 2 200 tys. zł i wydłuża okres jego dostępności do dnia 7 września 2022 r.
2. Zawarto aneks do umowy wieloproduktowej, który podwyższa dostępny limit kredytowy z 1 300 tys. zł do 2 800 tys. zł i otwiera w tym zakresie dwa sublimity:
a) dla bankowych gwarancji kontraktowych do kwoty 1 400 tys. zł,
b) dla kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym w rachunku kredytowym na finansowanie bieżącej działalności do kwoty 1 400 tys. zł,
c) Wygasła umowa kredytu obrotowego w wysokości 1 000 tys. zł.

Oprocentowanie kredytów zostało ustalone według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w oparciu o poziom kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M + marża Banku w wysokości odpowiadającej warunkom rynkowym.

Produkty kredytowe przyznane Spółce zależnej na mocy zawartych w dniu dzisiejszym, wyżej wymienionych Umów kredytowych, zostały zabezpieczone: i) wekslem in blanco wystawionym przez Kredytobiorcę na zabezpieczenie spłaty zobowiązań Spółki zależnej wynikających z Umów kredytowych, ii) ustanowieniem hipoteki umownej łącznej, wpisanej na pierwszym miejscu na rzecz Banku, do kwoty 6,7 mln zł na nieruchomościach Spółki zależnej oraz na przysługującym Spółce zależnej prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynkach, iii) cesją praw z polis ubezpieczeniowych wystawionych w odniesieniu do nieruchomości, stanowiących przedmiot zabezpieczenia.

Ponadto zniesiono funkcjonujące dotychczas w umowie wieloproduktowej dodatkowe zabezpieczenie zobowiązań Spółki zależnej w postaci poręczenia przez Emitenta weksla in blanco wystawionego przez Kredytobiorcę, o którym mowa powyżej.

Zawarte przez Spółkę zależną Umowy kredytowe zobowiązują Kredytobiorcę m. in. do:
i) utrzymywania, począwszy od 1 stycznia 2021 roku, miesięcznych wpływów na wszystkich rachunkach bankowych, prowadzonych na rzecz Spółki zależnej przez Bank, liczonych jako średnia z trzech poprzednich miesięcy nie mniejszych niż 50% przyznanego kredytu.
ii) niezaciągania jakichkolwiek zobowiązań w formie poręczeń, gwarancji lub obowiązku świadczenia za osobę trzecią na innej podstawie prawnej bez uprzedniej pisemnej zgody Banku;
iii) utrzymywania na poziomie nie niższym niż 35,00% wskaźnika: stosunek kapitałów własnych do sumy bilansowej;
iv) niezaciągania przez Kredytobiorcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, kredytów ani pożyczek w innych bankach;
v) niedokonywanie przez Kredytobiorcę, Bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku, będących przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu umów kredytowych oraz niedokonywanie ich sprzedaży w całości lub w części, a w szczególności nieustanawianie na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli.

Zapisy Umów kredytowych przewidują możliwość podwyższenia oprocentowania kredytów, poprzez podwyższenie marży w wysokości 0,5 p.p. w przypadku nieustanowionego zabezpieczenia w postaci hipoteki, a także w przypadku braku potwierdzonej cesji praw z umowy ubezpieczeniowej.

Pozostałe warunki Umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-14 Marta Towpik Prezes Zarządu
2021-09-14 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki