REKLAMA

HERKULES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A

2021-04-07 16:55
publikacja
2021-04-07 16:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 28 września 2020 roku informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął komplet dokumentacji podpisanego aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 października 2020 roku której stronami są: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. będący kredytodawcą oraz Spółka – kredytobiorca („Umowa Kredytowa”).

Zgodnie z treścią zawartego aneksu, o którym mowa powyżej, okres dostępności limitu kredytu, udzielonego Spółce w kwocie 6.500.000,00 zł na podstawie Umowy Kredytowej, przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej Emitenta, wydłużony został na kolejny okres - do dnia 25 marca 2022 roku.

Oprocentowanie kredytu nie uległo zmianie i naliczane jest według stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego i marży banku w wysokości nieodbiegającej od poziomu rynkowego.

Niezależnie od standardowych zabezpieczeń spłaty występujących w tego typu umowach kredytowych, oprócz zabezpieczeń opisanych w raporcie bieżącym nr 34/2020 dodatkowym zabezpieczeniem spłaty udzielonego Emitentowi kredytu jest gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w wysokości 80% kwoty kredytu. Okres obowiązywania ww. gwarancji ustalony został do dnia 25 czerwca 2022 roku.

Pozostałe postanowienia oraz warunki Umowy Kredytowej pozostają bez zmian.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-07 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2021-04-07 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki