0,7500 zł
-7,41% -0,0600 zł
HERKULES SA (HRS)

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE (MAR) o poniższej treści:

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd Herkules S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31 października 2019 r. uzyskał od spółki zależnej pod nazwą Herkules Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Zależna”) informację o zmianie danych finansowych związanych z realizacją kontraktu pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R” („Kontrakt”) wykonywanego przez konsorcjum powołane do wykonania Kontraktu, w skład którego wchodzi Spółka Zależna. Zgodnie z uzyskaną przez Zarząd Emitenta informacją, opartą o weryfikację przez Spółkę Zależną budżetu oraz o wartości pochodzące z dotychczasowej realizacji Kontraktu, zmianie uległa oczekiwana marża z realizacji Kontraktu w ten sposób, że pierwotnie oszacowana marża 8-10% (słownie: osiem do dziesięć procent) została zweryfikowana do poziomu -11% (słownie: minus jedenaście procent). Planowane przychody Spółki Zależnej z tytułu realizacji Kontraktu pozostają niezmienione.”

Zarząd Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnej do wiadomości publicznej w dniu 31 października 2019 roku ze względu na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta. Emitent prowadzi wstępne negocjacje z osobami trzecimi, mające na celu nabycie przez nie 100% udziałów Spółki Zależnej. Upublicznienie informacji o szacunkowych danych finansowych Spółki Zależnej mogło potencjalnie niekorzystnie wpłynąć na prowadzony proces due dilligence, a zarazem warunki negocjacji i transakcji, ze względu na ujawnienie do wiadomości publicznej, w tym potencjalnym nabywcom 100% udziałów Spółki Zależnej, informacji o szacowanym przez Emitenta poziomie rentowności Kontraktu. W skrajnym przypadku mogło nie dojść do zamierzonej transakcji. Nadmienić należy przy tym, że oszacowanie danych finansowych Spółki Zależnej odbyło się na wstępnym etapie realizacji Kontraktu.

Opóźnienie publikacji informacji w ocenie Zarządu Emitenta nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, gdyż Emitent nie informował dotychczas w formie raportu bieżącego lub okresowego o prognozowanym wyniku finansowym realizacji Kontraktu (marży) Ponadto informacje poufne, których podanie do publicznej wiadomości opóźniono, nie kontrastują z oczekiwaniami rynku, gdyż w opublikowanym przez Emitenta
w dniu 30 września 2019 roku sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres I półrocza 2019 roku, ryzyko niedoszacowania kosztów wykonania Kontraktu i ich wpływu na wynik Grupy Kapitałowej Emitenta, zostało wskazane literalnie wśród ryzyk realizacji dużych kontraktów. Ponadto w raporcie bieżącym nr 41/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku Emitent informował o powstaniu możliwości naliczenia kar umownych z tytułu realizacji przez Spółkę Zależną Kontraktu.

Emitent podjął działania i zastosował środki niezbędne do zachowania w poufności tej informacji do czasu jej podania do publicznej wiadomości.

W związku z publikacją przez Emitenta w dniu 29 listopada 2019 roku sprawozdania okresowego za III kwartał 2019 roku, w ramach którego ujęto zmianę szacunku danej finansowej Spółki Zależnej w formie rezerwy, brak jest podstaw do dalszego opóźnienia ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej. Stosownie do treści art. 17 ust. 4. akapit trzeci rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 MARIUSZ ZAWISZA PREZES ZARZĄDU
2019-11-29 JACEK TUCHARZ WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.