REKLAMA

HERKULES S.A.: Przedłużenie umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości

2020-09-28 16:07
publikacja
2020-09-28 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Przedłużenie umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do treści raportu biezacego nr 45/2019 z dnia 10 października 2020 roku, informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. wpłynął do Spółki komplet dokumentacji podpisanego aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Kredytodawcą i Herkules S.A., jako Kredytobiorcą, dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym.

Zgodnie z aneksem zawartym w dniu 25 września 2020 r. kwota dostępnego kredytu wynosi 6 500 tys. zł i jest przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej Emitenta. Okres dostępności limitu został przedłużony do 25 marca 2021 r.

Kredyt jest oprocentowany według stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego i marży banku, nie odbiegającej od poziomu rynkowego.

Niezależnie od standardowych zabezpieczeń spłaty występujących w tego typu umowach kredytowych, podstawowym zabezpieczeniem materialnym kredytu jest zastaw rejestrowy na dwóch żurawiach wieżowych oraz żurawiu gąsienicowym oraz hipoteka na jednej z nieruchomości operacyjnych Spółki. Powyższe zastawy występują w parze z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych składników majątkowych.

Obie wyżej wskazane umowy, poza standardowymi zobowiązaniami Kredytobiorcy występującymi w tego typu kontraktach dotyczących aktualizacji informacji finansowych i dokumentów zabezpieczeń, zawierają m.in. zobowiązanie do przeprowadzania przez rachunki w banku Kredytodawcy obrotów miesięcznych na poziomie minimum 6,5 mln zł oraz do uzyskania zgody banku na zaciąganie zobowiązań finansowych lub udzielania pożyczek/poręczeń, jeśli wartość zobowiązania lub pożyczki/poręczenia przekracza łącznie 2,5 mln zł. Umowa zawiera także zobowiązanie Spółki do zachowania stosownej struktury finansowej Kredytobiorcy mierzonej wskaźnikiem opartym o relację długu finansowego do EBITDA.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2020-09-28 Marta Towpik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki