REKLAMA

HERKULES S.A.: Informacja o zawarciu przez jednostkę zależną od Spółki umowy znaczącej

2020-10-02 19:07
publikacja
2020-10-02 19:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o zawarciu przez jednostkę zależną od Spółki umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku informującego o podjęciu przez spółkę zależną od Emitenta, tj. spółkę pod firmą Gastel Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Karsinie (dalej „Gastel”) decyzji o wszczęciu procedur i czynności korporacyjnych mających ma celu doprowadzenie do zawarcia przez Gastel umowy o charakterze znaczącym ze spółką pod firmą Impel Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej „IMPEL”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że Gastel w wyniku dalszych negocjacji, w dniu 30 września 2020 roku, zawarła z IMPEL umowę znaczącą.

Zawarta została następująca umowa:
i)umowa z 30 września 2020 pomiędzy Gastel Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Karsinie („Gastel”), a IMPEL w zakresie dostaw i transportu wież strunobetonowych telekomunikacyjnych oraz kontenerów betonowych na potrzeby Kontraktu, przewidująca:
a. wynagrodzenie maksymalne Gastel w wysokości 26.000.000,00 zł netto, do którego zostanie doliczony podatek VAT, zależne od liczby i rodzaju realizowanych dostaw;
b. kary umowne na rzecz Impel w wysokości: 0,05% wynagrodzenia brutto za danych obiekt radiowy (OR), którego dotyczy dostawa, za każdy dzień zwłoki względem harmonogramu dostaw; 5.000,00 zł za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej eksploatację linii kolejowej w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi. Impel uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w przypadku powstania szkody w majątku Impel z powodu nienależytego wykonania umowy.

Umowa została zawarta do czasu wykonania przedmiotu umowy, tj. do 31 grudnia 2022 r. z możliwością przedłużenia w przypadku zmiany terminu wykonania Kontraktu.

Umowa została zawarta w celu zwiększenia potencjału wykonawczego na projekcie GSMR.

Umowa została zawarta bez zastrzeżenia warunku lub terminu.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

Zarząd uznał za istotne przekazanie do publicznej wiadomości zawarcie wyżej wymienionej umowy ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-02 Marta Towpik Prezes Zarządu
2020-10-02 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki