0,8020 zł
0,25% 0,0020 zł
HERKULES SA (HRS)

Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od Herkules S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od Herkules S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 października 2019 r. otrzymał informację od spółki zależnej pod nazwą Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: HRI) o podpisaniu przez Konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), Fonon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPC-2 sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz HRI („Konsorcjum”) aneksu nr 2 do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” („Umowa”) ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”).

Na podstawie aneksu nr 2 do Umowy wprowadzone zostały w szczególności następujące zmiany do Umowy:
a) zmieniony został zakres realizacji poszczególnych Etapów ilościowych, Etapów Szczegółowych oraz Kamieni Milowych, w tym wprowadzono podział Kamieni Milowych na Fazy realizacji;
b) zmianie uległa treść Subklauzuli 4.1. Warunków Szczególnych Kontraktu w ten sposób, że Konsorcjum w odpowiednim czasie przy czym nie później niż do 31.08.2022 r., powinno wnieść w formie pozwalającej uznać je za kompletne w rozumieniu Praw, wszystkie zgłoszenia, zawiadomienia, wnioski, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu do projektowania i wypełnić lub zgłosić inne żądania i poczynić uzgodnienia potrzebne do uzyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie realizacji Robót, co wymaga uwzględnienia czasu na uzyskanie zgód, gdy są wymagane, jak również czasu prowadzenia postępowań administracyjnych;
c) zmianie uległa konstrukcja kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji Kamieni Milowych w ten sposób, że:
- przypadku gdy Kamień Milowy nie jest podzielony na Fazy za niewykonanie w terminie Kamienia Milowego wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki;
- w przypadku gdy Kamień Milowy jest podzielony na Fazy:
 za niezrealizowanie Fazy I w terminie, wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości Robót objętych tą Fazą I, za każdy dzień zwłoki aż do dnia upływu terminu na ukończenie Fazy II;
 za niezrealizowanie Fazy II w terminie, wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu na ukończenie Fazy II, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary umownej dla Fazy I i Fazy II Kamienia Milowego, którego dotyczy zwłoka nie przekroczy wartości 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki liczony od wymaganego terminu na ukończenie Fazy II do czasu ukończenia Robót w ramach ww. Kamienia Milowego.
d) została poprawiona oczywista pomyłka pisarska w kwocie podatku w zryczałtowanym wynagrodzeniu wykonawcy, tj. z błędnej kwoty 521.625.880,00 zł do na prawidłową kwotę 521.652.880 zł;
e) Strony oświadczyły, że na dzień zawarcia aneksu nie wystąpiły przesłanki dające powód do wystąpienia przez Zamawiającego z roszczeniem zgodnie z Subklauzulą 8.7. Warunków Kontraktu.
Jednocześnie w związku dokonaniem modyfikacji zakresów Kamieni Milowych oraz Etapów przyjęty został nowy, zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
W pozostałym zakresie terminy realizacji Umowy, w tym końcowy termin realizacji prac, zasady odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu realizacji prac oraz wysokość wynagrodzenia należnego Konsorcjum nie uległy zmianie.

O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2018 z dnia 29 marca 2018 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-16 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2019-10-16 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.