REKLAMA

HANDLOWY: Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wysokości indywidualnego wskaźnika ST dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.

2021-07-01 21:35
publikacja
2021-07-01 21:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wysokości indywidualnego wskaźnika ST dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).


Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 1 lipca
2021 roku Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 roku, określające warunki jakie powinny być spełnione dla wypłaty przez banki dywidendy odpowiednio w wysokości do 50, 75 i 100% zysku netto. Warunki te są tożsame z założeniami opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 roku z dnia 24 czerwca 2021 r.

W przesłanym piśmie KNF poinformowała ponadto o wysokości parametru ST opisującego wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Dla Banku różnica pomiędzy współczynnikiem kapitałowym („TCR”) w scenariuszu referencyjnym, a TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych wyniosła 4,40 p.p. Poziom wrażliwości Banku jest taki sam zarówno do wypłaty 75% zysku, jak i 100%.

Ponadto, KNF wskazała że jej stanowisko odnośnie polityki dywidendowej dotyczy jedynie wypłaty z zysku osiągniętego w 2020 roku, oraz że dodatkowe stanowisko w zakresie zysków zatrzymanych, w tym obejmujące zysk za 2019 rok, zostanie przedstawione pod koniec 2021 roku wraz z polityką dywidendową na 2022 rok.

KNF poinformowała również, że Bank otrzyma indywidualne zalecenie dotyczące zarówno możliwości wypłaty dywidendy, jak i innych działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Legal basis:
Article 17 (1) of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation).


The Management Board of Bank
Handlowy w Warszawie S.A. (“Bank”) announces that on June 1, 2021 the
Bank received a letter from the Polish Financial Supervision Authority
("PFSA") regarding the dividend policy of commercial banks for the
second half of 2021, providing for the conditions to be satisfied by
banks for dividend payout in the amount of up to 50%, 75% and 100% of
net profit respectively. The conditions are in line with the assumptions
published in the PFSA's statement of June 24, 2021 concerning the
position of the supervisory authority regarding the dividend policy
assumptions for commercial banks in the second half of 2021.


In its letter the PFSA also
notified the Bank about the value of the ST parameter describing the
Bank's sensitivity to an adverse macroeconomic scenario. For the Bank
the difference between the total capital ratio (“TCR”) in the base case
scenario and the TCR in the shock scenario at the end of the forecast
period (2021), including supervisory adjustments, amounted to 4.40 p.p.
The PFSA stated that the Bank’s sensitivity is identical for both the
payout from up to 75% and 100% of net profit.


Furthermore, the PFSA stated that
their stance on the dividend policy applied only to the payout from the
2020 profit and that they would present an additional stance on the
retained earnings (including the 2019 profit) at the 2021 yearend along
with the 2022 dividend policy.


The PFSA also communicated that
the Bank would receive individual recommendations concerning both
dividend payout and other measures which could entail capital base
reduction.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki