50,8000 zł
-0,97% -0,5000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
027_Tekst_jednolity_Statututu_BHW_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-12
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu (zarejestrowania) w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 5 czerwca 2019 r. Uchwałą nr 28/2019.

Zmiana Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. obejmuje nadanie treści § 40 Statutu następującego brzmienia:

1. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, a Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad jego wprowadzeniem i dokonuje corocznej oceny jego skuteczności i adekwatności.
2. System kontroli wewnętrznej jest dostosowany do struktury organizacyjnej Banku, charakteru oraz profilu ryzyka i skali prowadzonej działalności.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych kierownictwa Banku przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku i zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.
4. Funkcjonujące w Banku: system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są zorganizowane na trzech niezależnych poziomach. Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku. Na drugi poziom składa się co najmniej: zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w jednostkach organizacyjnych oraz działalność komórki do spraw zgodności. Na trzeci poziom składa się działalność Departamentu Audytu.
5. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:
1) funkcję kontroli,
2) komórkę do spraw zgodności,
3) Departament Audytu.
6. Funkcja kontroli obejmuje:
1) mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujących w Banku, realizowane przez stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przestrzeganie mechanizmów kontrolnych, w tym czynności ciągłe,
2) niezależne monitorowanie przestrzegania tych mechanizmów, w tym zwłaszcza niezależne testowanie, wykonywane przez dedykowane osoby lub wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, polegające na badaniu, analizowaniu i ocenie wewnętrznych procesów i rekomendowaniu działań naprawczych do bieżących działań jednostek organizacyjnych Banku,
3) raportowanie w ramach funkcji kontroli.
7. Komórka do spraw zgodności stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
8. Podstawowym zadaniem komórki do spraw zgodności jest zapewnienie zgodności poprzez działalność w ramach funkcji kontroli oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności.
9. Departament Audytu stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą organizacyjnie Prezesowi Zarządu.
10. Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza poprzez komitet do spraw audytu wewnętrznego.
11. Departament Audytu jest odpowiedzialny za badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej całej działalności Banku poprzez przeprowadzanie badań audytowych, ujętych w ramach zidentyfikowanego procesu audytowego.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje również, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 5 czerwca 2019 r. Uchwałą nr 28/2019 postanowiło ustalić tekst jednolity Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Tekst jednolity Statutu, przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
027_Tekst_jednolity_Statututu_BHW_PL.pdf027_Tekst_jednolity_Statututu_BHW_PL.pdf Tekst jednolity Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-12 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.