REKLAMA

HANDLOWY: Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy

2021-07-20 20:15
publikacja
2021-07-20 20:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-20
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).


Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 20 lipca
2021 roku Bank otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące polityki dywidendowej Banku w drugiej połowie 2021 r. („Zalecenie KNF”). Stosownie do Zalecenia KNF Bank, wg stanu na 31 marca 2021 r. (kwartalne dane Banku dotyczące funduszy własnych) i 31 maja 2021 r. (miesięczne dane Banku dotyczące portfela należności), w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2019 r. oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych.

W związku z powyższym, w nawiązaniu do uchwały nr 29/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku netto za 2020 r, o której Bank informował raportem bieżącym nr 27/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Zarząd Banku w dniu 20 lipca 2021 roku podjął uchwałę, w której potwierdził spełnienie się Warunku Wypłaty Całości Zysku za 2020 r.

Mając na uwadze powyższe, wobec spełnienia się Warunku Wypłaty Całości Zysku za 2020 r., Zarząd Banku informuje, że zysk netto Banku za 2020 r. w kwocie 158 085 123,29 zł. zostanie podzielony w następujący sposób:
1) dywidenda dla akcjonariuszy: 156 791 520,00 zł, co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 1,20 zł; oraz
2) odpis na kapitał rezerwowy: 1 293 603,29 zł.

Zgodnie z pkt V. uchwały 29/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2021 r. dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 września 2021 roku (dzień dywidendy) a termin wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2021 roku (termin wypłaty dywidendy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report no. 30/2021


Subject: Individual
recommendation of the Polish Financial Supervision Authority regarding
the dividend


Legal basis:
Article 17 (1) of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation).


The Management Board of Bank
Handlowy w Warszawie S.A. (“Bank”) announces that on July 20, 2021 the
Bank received an individual recommendation of the Polish Financial
Supervision Authority relating to the Bank's dividend policy in the
second half of 2021 (the "PFSA
Recommendation"). In accordance with the PFSA
Recommendation, the Bank, as at 31 March 2021 (Bank's quarterly data on
own funds) and as at 31 May 2021 (the Bank's monthly data on the
receivables portfolio), in terms of the basic criteria of the dividend
policy, met the requirements qualifying for the payment of up to 100% of
the dividend from the Bank's profit generated in the period from 1
January 2020 to 31 December 2020. Additionally, the Polish Financial
Supervision Authority recommended the Bank not taking, prior to
consultation with PFSA, any actions beyond the scope of current business
and operational activities that may result in lowering the capital base
including possible dividend payments from undistributed profit from
previous years (i.e. from 2019 and earlier) and buyouts of own shares.


In connection with the above,
with reference to Resolution No. 29/2021 of the Ordinary General Meeting
of the Bank of June 17, 2021 on the distribution of net profit for 2020,
about which the Bank informed with the current report No. 27/2021 of
June 17, 2021, on July 20, 2021 the Management Board of the Bank adopted
a resolution confirming the fulfillment of the Whole Profit Distribution
Condition for 2020.


Due to the fulfillment of the
Whole Profit Distribution Condition for 2020, the Management Board of
the Bank informs that the Bank's net profit for 2020 in the amount of
PLN 158,085,123.29. will be distributed as follows:


1) dividend for shareholders: PLN
156,791,520.00, which means that the dividend per share amounts to PLN
1.20; and


2) allocation to the reserve
capital: PLN 1,293,603.29.


Pursuant to point V of resolution
29/2021 of the Ordinary General Meeting of June 17, 2021, the dividend
date was set for September 15, 2021 (dividend date) and the dividend
payment date was set for September 22, 2021 (dividend payment date).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-20 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki