REKLAMA

H4F: Zakończenie subskrypcji akcji serii B

2020-10-23 16:19
publikacja
2020-10-23 16:19
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 sierpnia 2020
Data zakończenia subskrypcji: 23 września 2020

2) Data przydziału akcji:
2 października 2020 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała do 9.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
W zapisach podstawowych redukcja nie miała miejsca.
Stopa redukcji w zapisach dodatkowych wyniosła 87,50%.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Liczba akcji, które zostały przydzielone: 9.000.000

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Serii B były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje Serii B zostały objęte za gotówkę.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Łączna liczba osób, które złożyły zapisy wyniosła 238 osób, w tym:
- 238 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 88 osób w transzy zapisów dodatkowych,

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Łączna liczba osób, którym przydzielono akcje wyniosła 238 osób, w tym:
- 238 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 87 osób w transzy zapisów dodatkowych,

8A) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono instrumenty finansowe następującym podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
- Mirosławowi Januszewskiemu, Prezesowi Zarządu Emitenta przydzielono 510.000 akcji serii B

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii B nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii B wyniosły 24.942,16 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2.942,16 zł
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22.000,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji Serii B zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki