Gdy Warset zawiedzie

Gdy Warset zawiedzie

Zasady awaryjnego powrotu do notowań w starym systemie

Wdrożenie każdego systemu informatycznego, zwłaszcza tak dużego i skomplikowanego jak system giełdowy wiąże się z różnymi kategoriami ryzyka, w tym z ryzykiem awarii. Awaria jest z jednej strony zdarzeniem trudno przewidywalnym, a z drugiej strony zdarzeniem wymuszającym podjęcie szeregu działań przygotowujących obsługę systemu do postępowania minimalizującego skutki awarii i gwarantującego szybkie wyjście z sytuacji kryzysowej. Prawidłowo przygotowany plan awaryjny nie tylko określa zasady wyjścia z sytuacji awaryjnej, ale również tak optymalizuje podejmowane zadania, by przy minimalnej szkodzie dla szeroko rozumianego systemu organizacyjnego koncentrować działania na szybkim przywróceniu układu do sytuacji stabilnej, gwarantującej sprawność działania.  

Cel: ciągłość transakcji

W przypadku giełdowych systemów transakcyjnych podstawowym ich zadaniem jest sprawne, szybkie i tanie przeprowadzanie transakcji. O ile sprawa kosztów jest cechą wtórną, to sprawność i bezpieczeństwo transakcji jest cechą przesądzającą o jakości systemu. Giełda przygotowując wdrożenie systemu WARSET podejmuje różnorakie działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i gwarancji ciągłości zawierania transakcji. Do działań takich można zaliczyć m.in. decyzję o zakupie systemu fault-tolerant, zapewnienie kompletnego systemu backupowego (sprzęt i oprogramowanie), instalację systemów awaryjnego zasilania, przeprowadzanie testów typu troubleshooting (celowego generowania problemów i ich rozwiązywania) czy też opracowanie procedur awaryjnych umożliwiających efektywne zastosowanie posiadanych narzędzi. Biorąc pod uwagę zakres i skutki potencjalnej awarii Giełda przygotowała dwa zasadnicze plany:

* Zasady Ciągłości Działania - wariant powrotu do systemu AS400 - dokument określający zasady powrotu do notowań przy wykorzystaniu starego systemu giełdowego na komputerze AS400,

* Plan Ciągłości Działania - wariant podstawowy - dokument określający zasady postępowania w sytuacji kryzysowej nie wymuszającej jednak powrotu do systemu AS400.

O ile mniej poważne awarie mogą być usunięte szybciej i bez większej szkody dla uczestników obrotu, o tyle awarie o szerszym zakresie mogą wymusić decyzję o czasowym powrocie do poprzednio używanego systemu. Nie analizując potencjalnych przyczyn awarii zajmijmy się tutaj wyłącznie funkcjonalnymi aspektami powrotu z notowań w systemie WARSET do systemu AS400 (i z powrotem), bez analizowania zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych możliwych do rozwiązania bez zmiany systemów.

Powrót do aktualnego systemu możliwy jest tylko w trakcie okresu przejściowego obejmującego pierwsze trzy miesiące od uruchomienia WARSETU i cechującego się nieco ograniczoną funkcjonalnością systemu WARSET polegającą na braku możliwości składania niektórych rodzajów zleceń, a mianowicie:

* Zleceń po cenie rynkowej

* Zleceń po cenie rynkowej na otwarcie

* Zleceń z warunkiem minimalnej wielkości wykonania

* Zleceń z warunkiem limitu aktywacji

* Zleceń z warunkiem wielkości ujawnianej

W tym okresie domy maklerskie - członkowie giełdy mają obowiązek utrzymywania połączeń z będącym w stanie gotowości systemem AS400 (oczywiście utrzymywanie dostępu do systemu nie będzie podlegało opłatom na rzecz giełdy). Również KDPW oraz odbiorcy informacji będą przygotowani do takiego scenariusza. W razie konieczności zapewni to możliwość szybkiego wznowienia notowań w dotychczasowym systemie.

Postępowanie w sytuacji awaryjnej wymuszającej powrót do systemu AS400 będzie uzależnione oczywiście od momentu jej wystąpienia. Biorąc pod uwagę niezbędny czas potrzebny domom maklerskim na przejście do starego systemu przyjęto zasadę, że w przypadku wystąpienia awarii notowania nie będą wznawiane tego samego dnia w starym systemie. Zatem przy najgorszym scenariuszu przerwa w notowaniach nie może przekroczyć jednego dnia. Sytuacja taka (jednodniowa przerwa w notowaniach) możliwa jest jedynie w przypadku, kiedy awaria uniemożliwi rozpoczęcie notowań w WARSECIE w danym dniu, lub kiedy mimo rozpoczęcia notowań skutki awarii wymuszą podjęcie decyzji o anulowaniu już wyznaczonych kursów. Oczywiście taki scenariusz jest najmniej prawdopodobny. Bardziej prawdopodobne jest wystąpienie awarii w trakcie sesji lub po jej zakończeniu. W takiej sytuacji decyzja o anulowaniu kursów będzie zapewne ostatecznością a zatem nie wystąpi żadna przerwa w notowaniach (w sensie całego dnia sesyjnego).

Zadecyduje przewodniczący

Decyzja o przerwaniu sesji w danym dniu może być podjęta przez przewodniczącego sesji. Zależnie od oceny sytuacji, a zatem od zakresu i skutków awarii Zarząd Giełdy może podjąć także decyzję o unieważnieniu kursów oraz złożonych zleceń maklerskich oraz decyzję o czasowym powrocie do notowań w systemie AS400. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej decyzja taka może być podjęta wyłącznie w trakcie okresu przejściowego. Powinna ona jednocześnie określać charakter powrotu - krótkotrwały czy długotrwały (zakłada się, że pierwszą decyzją powinna być decyzja o powrocie krótkotrwałym). Jeśli w trakcie krótkotrwałego powrotu do AS400 nie udało się usunąć awarii, podejmowana jest decyzja o przedłużeniu krótkotrwałego okresu powrotu do AS400 lub o przejściu do okresu długotrwałego.

Decyzja przekazywana jest bezzwłocznie domom maklerskim, KDPW, KPWiG oraz dystrybutorom informacji, ale nie później niż do godziny 20:00 w przeddzień powrotu do starego systemu. Dla zapewnienia sprawnego przekazu decyzji będą wykorzystywane równoległe kanały przekazu informacji, gwarantujące powiadomienie wszystkich zainteresowanych we wskazanym czasie. Przekazaniem decyzji do wskazanych podmiotów zajmie się Biuro Giełdy oraz giełdowy Help Desk.

Z chwilą ogłoszenia decyzji odnośnie powrotu do notowań w systemie AS400 wszyscy użytkownicy systemu informatycznego giełdy powinni bezzwłocznie rozpocząć procedurę przełączenia się do AS400. Mają oni obowiązek niezwłocznego informowania Help Desku o wszystkich problemach związanych z przełączeniem do AS400. Wszyscy uczestnicy powinni być gotowi do współpracy z AS400 z momentem rozpoczęcia fazy przyjmowania zleceń w tym systemie w dniu następnym. W przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu notowań do systemu AS400 lub decyzji o wznowieniu notowań w systemie WARSET domy maklerskie mają obowiązek zgłoszenia do Help Desku potwierdzenia zakończenia procedury przełączania się do drugiego systemu i gotowości wznowienia pracy (zgłoszenie odbywa się przy użyciu poczty internetowej lub telefonicznie). W przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu notowań do AS400 pracownicy Help Desku i wyznaczone służby informatyczne GPW pełnią dyżur do momentu, kiedy ostatni dom maklerski potwierdzi zakończenie procedury przełączania się do AS400 lub powrotu do systemu WARSET. Tak jak wspomnieliśmy decyzja powinna wskazywać charakter powrotu (krótkotrwały/długotrwały). Okres krótkotrwały - z założenia do 5 dni, ale z możliwością przedłużenia - cechuje się ograniczoną funkcjonalnością systemu notowań, pozwalającą na zawarcie transakcji na wszystkich notowanych papierach wartościowych i instrumentach finansowych oraz na skoncentrowanie wysiłków na usuwaniu awarii. Długotrwały okres powrotu cechuje się pełną funkcjonalnością systemu notowań w AS400 - zasady notowań są niemal identyczne z obowiązującymi aktualnie.

Stary system, stary regulamin

Na czas notowań w AS/400 zawieszone są postanowienia nowego Regulaminu Giełdy (Rozdział III  - Rynek Instrumentów pochodnych, V - członkowie giełdy - animatorzy, VIII - zlecenia maklerskie, IX - sesje giełdowe, X - notowania w systemie ciągłym, XI - notowania w systemie kursu jednolitego, XII - transakcje pakietowe, XIII - nabycie znacznych pakietów akcji, XIV - ewidencja transakcji giełdowych, XV - systemy informatyczne giełdy, XVI - upowszechnianie informacji giełdowych), Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego oraz właściwych przepisów wydanych na ich podstawie. Obrót odbywa się na odpowiednich zasadach opisanych w Regulaminie Giełdy obowiązującym do czasu rozpoczęcia notowań w systemie WARSET oraz w przepisach wydanych na jego podstawie.

Obowiązki informacyjne emitentów w trakcie powrotu do AS400 pozostają bez zmian. Wyjątkiem jest pierwszy dzień powrotu do notowań w systemie AS400, w którym - poza sytuacjami wyjątkowymi raporty mogą być przekazywane do godz. 11:00 a wznowienie ich przekazywania następuje o godz. 13:15 (jeżeli papiery danego emitenta notowane są wyłącznie w systemie jednolitym) lub po zakończeniu sesji (jeżeli papiery danego emitenta notowane są zarówno w systemie jednolitym, jak i systemie ciągłym - taka możliwość istnieje jednak tylko w okresie długotrwałego powrotu). Komunikacja pomiędzy systemami GPW i KDPW w trakcie okresu przejściowego odbywa się dwutorowo, zapewniając pełne zasilanie obu systemów giełdowych odpowiednimi danymi z KDPW.

Poniżej przedstawiamy syntetyczną charakterystykę zasad przeprowadzania notowań w okresie powrotu do aktualnie wykorzystywanego systemu. Charakterystyka zasad notowania w okresie krótkotrwałego powrotu do systemu AS400

1) Wszystkie papiery wartościowe za wyjątkiem kontraktów terminowych notowane są wyłącznie w systemie jednolitym

2) Kontrakty terminowe notowane są w systemie ciągłym

3) Jednostką transakcyjną - niezależnie od rodzaju papieru wartościowego i instrumentu pochodnego czy systemu notowań jest 1 sztuka danego papieru wartościowego lub instrumentu pochodnego

4) Rolę specjalisty przejmuje GPW, interwencja nie następuje

5) W okresie powrotu do notowań w systemie AS400 członkowie giełdy wykonują zadania wynikające z zawartych z Giełdą umów o animowanie na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu Giełdy   

6) Harmonogram sesji w pierwszym dniu po powrocie do starego systemu ( dla zapewnienia odpowiedniego czasu do przygotowania się do wznowienia notowań harmonogram sesji został opóźniony o dwie godziny):

a) Notowania jednolite:

i) Przyjmowanie zleceń na notowania jednolite: 10:00 - 12:00

ii) Ustalanie kursów jednolitych: 12:00 - 12:30

iii) Dogrywka: 12:30 - 13:15

b) Notowania ciągłe kontraktów futures:

i) Przyjmowanie zleceń na otwarcie: 10:00 - 12:15

ii) Ustalenie kursów otwarcia: 12:15

iii) Notowania 12:15 - 13:30

7) Harmonogram sesji  w kolejnym dniach po powrocie do starego systemu:

a) Notowania jednolite:

i) Przyjmowanie zleceń na notowania jednolite: 8:30 -10:00

ii) Ustalanie kursów jednolitych:10:00 - 10:30

iii) Dogrywka: 10:30 -11:15

b) Notowania ciągłe kontraktów futures:

i) Przyjmowanie zleceń na otwarcie: 8:30 -10:15

ii) Ustalenie kursów otwarcia:10:15

iii) Notowania 10:15 -11:30

8) Kursy odniesienia na pierwszą sesję po powrocie do AS400:

a) dla wszystkich papierów wartościowych poza kontraktami terminowymi równe są kursom ostatnim tych papierów.

b) dla kontraktów terminowych równe są dziennemu kursowi rozliczeniowemu kontraktów z poprzedniej sesji.

c) poziomami odniesienia dla indeksów są ostatnie wartości tych wskaźników wyznaczone podczas poprzedniej sesji.

9) Kursy rozliczeniowe kontraktów terminowych obliczane są zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wdrożeniem systemu WARSET.

10) Ostateczna cena rozliczeniowa dla warrantów opcyjnych wyznaczana jest :  

a) Dla warrantów na akcje - na podstawie kursu jednolitego akcji

b) Dla warrantów na indeksy - na podstawie poziomu indeksu wyliczonego na podstawie kursów jednolitych

11) Zlecenia WAN nie są przyjmowane.

12) W przypadku gdy pierwszy dzień notowań w AS400 jest pierwszym dniem w którym akcje notowane są z oznaczeniem ”bp” (bez prawa poboru) - dla obliczania teoretycznej wartości prawa poboru na pierwszej sesji po powrocie do AS400 stosuje się ostatni kurs akcji ”z prawem poboru” z ostatniej sesji w systemie WARSET

13) Transakcje pakietowe są zawierane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Giełdy obowiązującym przed wdrożeniem systemu WARSET oraz uchwale Nr 35/704/99 Rady Giełdy z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie odmiennego określenia warunków zawierania pakietowych transakcji pozasesyjnych.

14) Wszystkie zlecenia maklerskie złożone i nie zrealizowane przed powrotem do AS400 tracą ważność z chwilą zakończenia ostatniej sesji w systemie WARSET przed dniem powrotu do AS400.

Jeśli awaria systemu WARSET będzie na tyle poważna, że nie będzie możliwe wznowienie notowań w ciągu kilku dni, Zarząd Giełdy może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu krótkotrwałego lub o przejściu do okresu długotrwałego powrotu do systemu AS400. Decyzja taka przekazywana jest bezzwłocznie domom maklerskim, KDPW, KPWiG i dystrybutorom informacji najpóźniej w przeddzień przejścia do okresu długotrwałego powrotu do AS400 wyłącznie w dniu sesyjnym nie później niż do godziny 16:00.

Charakterystyka zasad notowań w okresie długotrwałego powrotu do systemu AS400

1. Zasady notowań niemal identyczne z zasadami obowiązującymi przed wdrożeniem systemu WARSET (małe wyjątki opisane w dalszej części materiału)

2. Jeżeli Zarząd giełdy nie postanowi inaczej przynależność papierów wartościowych i innych instrumentów do poszczególnych systemów notowań jest następująca:

a) Akcje notowane w systemie WARSET w notowaniach ciągłych - w systemie AS400 notowane są w systemie jednolitym i ciągłym (tak jak obecnie)

b) Akcje notowane w systemie WARSET w notowaniach jednolitych - w systemie AS400 w notowaniach jednolitych

c) Prawa poboru i prawa do akcji - w systemie jednolitym

d) Obligacje Skarbu Państwa - w tym samym systemie w jakim notowane były przed uruchomieniem systemu WARSET

e) Pozostałe papiery wartościowe i instrumenty pochodne - w systemie ciągłym.

3. W systemie ciągłym jednostkę transakcyjną dla akcji i obligacji określa Zarząd Giełdy (prawdopodobnie w większości przypadków będzie odpowiadała obowiązującym przed uruchomieniem systemu WARSET).

4. Jednostką transakcyjną dla kontraktów terminowych, warrantów opcyjnych, obligacji emitentów innych niż Skarb Państwa oraz dla certyfikatów inwestycyjnych jest jedna sztuka danego instrumentu pochodnego lub papieru wartościowego

5. Rolę specjalisty przejmuje giełda, interwencji nie dokonuje się

6. W okresie powrotu do notowań w systemie AS400 członkowie giełdy wykonują zadania wynikające z zawartych z Giełdą umów o animowanie na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu Giełdy.   

7. Harmonogram sesji w pierwszym dniu po powrocie do notowań w systemie AS400  jeśli powrót do notowań odbył się bezpośrednio z systemu WARSET do okresu długotrwałego w systemie AS400 (opóźniony o dwie godziny)

a) Notowania jednolite:

* Przyjmowanie zleceń na notowania jednolite: 10:00 - 12:00

* Ustalanie kursów jednolitych:12:00 - 12:30

* Dogrywka: 12:30 - 13:15

b) Notowania ciągłe na rynku kasowym:

* Przyjmowanie zleceń na otwarcie: 10:00 - 14:00

* Ustalenie kursów otwarcia:14:00

* Notowania: 14:00 - 16:00

c) Notowania ciągłe kontraktów terminowych:

* Przyjmowanie zleceń na otwarcie: 10:00 - 12:15

* Ustalenie kursów otwarcia:12:15

* Notowania: 12:15 - 16:00

8. Harmonogram sesji w kolejnych dniach po powrocie do starego systemu:  

a) Notowania jednolite:

* Przyjmowanie zleceń na notowania jednolite: 8:30 -10:00

* Ustalanie kursów jednolitych:10:00 - 10:30

* Dogrywka: 10:30 -11:15

b) Notowania ciągłe na rynku kasowym:

* Przyjmowanie zleceń na otwarcie: 8:30 -12:00

* Ustalenie kursów otwarcia:12:00

* Notowania: 12:00 -16:00

c) Notowania ciągłe kontraktów terminowych:

* Przyjmowanie zleceń na otwarcie: 8:30 -10:15

* Ustalenie kursów otwarcia:10:15

* Notowania: 10:15 - 16:00

9. Jeśli przejście do okresu długotrwałego nastąpiło po okresie krótkotrwałym to:

a) Kursy odniesienia dla wszystkich papierów wartościowych poza kontraktami terminowymi równe są kursom jednolitym określonym w ostatnim dniu notowania przed przejściem do okresu długotrwałego powrotu do AS400

b) Kursy odniesienia dla kontraktów terminowych równe są dziennemu kursowi rozliczeniowemu kontraktów z poprzedniej sesji.

c) Poziomami odniesienia dla indeksów są wartości tych wskaźników wyznaczone podczas notowań jednolitych w ostatnim dniu notowania przed przejściem do okresu długotrwałego powrotu do AS400

10. Jeśli przejście do okresu długotrwałego nastąpiło bezpośrednio z systemu WARSET (bez okresu krótkotrwałego) to:

a) Kursy odniesienia dla wszystkich papierów wartościowych poza kontraktami terminowymi równe są kursom ostatnim tych papierów wartościowych.

b) Kursy odniesienia dla kontraktów terminowych równe są dziennemu kursowi rozliczeniowemu kontraktów z poprzedniej sesji.

c) Poziomami odniesienia dla indeksów są ostatnie wartości tych wskaźników wyznaczone podczas poprzedniej sesji .

11. Kursy rozliczeniowe kontraktów terminowych oraz ostateczne ceny rozliczeniowe warrantów obliczane są zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wdrożeniem systemu WARSET.

12. Zlecenia WAN nie są przyjmowane.

13. Transakcje pakietowe są zawierane zgodnie z zasadami określonymi w dotychczasowym Regulaminie Giełdy i w uchwale Nr 35/704/99 Rady Giełdy z dnia 12 maja 1999 r w sprawie odmiennego określenia warunków zawierania pakietowych transakcji pozasesyjnych.

14. Wszystkie zlecenia maklerskie złożone i nie zrealizowane przed uruchomieniem okresu długotrwałego powrotu do AS400 tracą ważność z chwilą zakończenia ostatniej sesji w AS400 w okresie krótkotrwałego powrotu do AS400.

Powrót do systemu WARSET

Z chwilą usunięcia przyczyn awarii systemu WARSET, przetestowaniu i przygotowaniu nowego systemu do wznowienia notowań (wznowienie notowań zapewne będzie poprzedzone testami z udziałem domów maklerskich i KDPW) będzie mogła być podjęta decyzja o powrocie do notowań w systemie WARSET. Jednocześnie ze wznowieniem notowań w systemie WARSET zaczynają obowiązywać postanowienia nowego Regulaminu Giełdy i Szczegółowych Zasad Obrotu. Obrót odbywać się będzie na zasadach opisanych w nowym Regulaminie oraz w przepisach wydanych na jego podstawie.

Decyzja Zarząd Giełdy o wznowieniu notowań w systemie WARSET podawana jest bezzwłocznie do wiadomości domów maklerskich, KDPW, KPWiG i dystrybutorów informacji najpóźniej w przeddzień wznowienia notowań w systemie WARSET wyłącznie w dniu sesyjnym nie później niż do godziny 16:00 przy wykorzystaniu podobnych procedur jak w przypadku przekazywania decyzji w sytuacji awaryjnego powrotu do systemu AS400. Z chwilą ogłoszenia decyzji ZG odnośnie powrotu do notowań w systemie WARSET wszyscy użytkownicy systemu informatycznego giełdy (DM, KDPW, KPWiG, dystrybutorzy informacji) powinni bezzwłocznie rozpocząć procedurę przełączenia się do systemu WARSET. Użytkownicy systemu informatycznego giełdy mają obowiązek niezwłocznego informowania Help Desku o wszystkich problemach związanych z przełączeniem do systemu WARSET. Domy maklerskie mają obowiązek zgłoszenia do HD potwierdzenia zakończenia procedury przełączania się do drugiego systemu i gotowości wznowienia pracy. Do godziny 8:30 dnia wznowienia notowań w systemie WARSET uczestnicy powinni być gotowi do współpracy z systemem WARSET. Harmonogram sesji i pozostałe zasady obrotu są zgodne z nowym Regulaminem Giełdy i przepisami wydanymi na jego podstawie. Jeżeli ZG nie postanowi inaczej, papiery wartościowe i instrumenty pochodne notowane są w tym samym systemie notowań, w którym były notowane w systemie WARSET przed dniem powrotu do systemu AS400. Kursy odniesienia dla wszystkich papierów wartościowych poza kontraktami terminowymi równe są ostatnim kursom w systemie AS400. Dla kontraktów terminowych równe są dziennemu kursowi rozliczeniowemu kontraktów z poprzedniej sesji, zaś poziomami odniesienia dla indeksów są ostatnie wartości tych wskaźników wyznaczone w ostatnim dniu notowania w systemie AS400. Wszystkie zlecenia maklerskie złożone i nie zrealizowane w AS400 tracą ważność z chwilą zakończenia ostatniej sesji przeprowadzonej w systemie AS400 przed wznowieniem notowań w systemie WARSET.

ADAM MACIEJEWSKI (GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH)

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,13% 56 047,39
2019-08-23 17:05:00
WIG20 -0,21% 2 103,68
2019-08-23 17:05:00
WIG30 -0,16% 2 406,12
2019-08-23 17:15:00
MWIG40 -0,07% 3 753,25
2019-08-23 17:04:15
DAX -1,15% 11 611,51
2019-08-23 17:35:00
NASDAQ -2,12% 7 822,01
2019-08-23 18:22:00
SP500 -1,72% 2 872,67
2019-08-23 18:22:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.