9,4700 zł
-0,32% -0,0300 zł
Globe Trade Center SA (GTC)

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. otrzymane od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. otrzymane od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 20 grudnia 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. (PTE PZU S.A.) występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU) o tym iż w dniu 19 grudnia 2019 r. w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży 5 500 akcji Spółki ( ISIN PLGTC000037), zawartej w dniu 17 grudnia br. na GPW w Warszawie, OFE PZU zmniejszył swój udział i osiągnął mniej niż 10% ogólnej liczby głosów.

Zestawienie ilości akcji i głosów posiadanych przed zakończeniem sprzedaży oraz po jej zakończeniu przedstawia poniższa tabela:

Liczba posiadanych akcji Procentowy udział w kapitale Liczba posiadanych głosów Procentowy udział w liczbie głosów
Przed zakończeniem transakcji 48 560 669 10,0011% 48 560 669 10,0011%
Po zakończeniu transakcji 48 555 169 9,9999% 48 555 169 9,9999%


Dodatkowo OFE PZU poinformowało w zawiadomieniu, że:
• nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki Globe Trade Centre S.A.,
• nie zachodzi sytuacja wskazana wart. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
• nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa wart. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

Ponadto zarząd Spółki informuje, że ze względu na powyższe w dniu 20 grudnia br., tj. dzień otrzymania Zawiadomienia, zgodnie z art. 9 pkt 2 statut Spółki wygasa mandat pana Ryszarda Koper jako członka rady nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notification of changes in the shareholding of Globe Trade Centre
S.A. received from Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. acting on
behalf of Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”


The Management Board of Globe Trade Center S.A. ("Company") hereby
informs that on 20 December 2019, it received a notification from
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA (PTE PZU S.A.) acting on behalf
of Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (OFE PZU) stating that
on 19 December 2019 the share of OFE PZU in the total number of votes in
the Company has decreased and fallen below the 10% threshold of the
total number of votes . The change was due to settlement of the sale
transaction of 5 500 shares of the Company (ISIN PLGTC0000037),
concluded on 17 December 2019 on the Warsaw Stock Exchange.


The number of shares and votes held in the Company before and after the
sale transaction is presented in the following table:


Number of shares held Percentage share in capital Number of votes held
Percentage share in number of votes held


Before the transaction 48 560 669 10.0011% 48 560 669 10.0011%


After the transaction 48 555 169 9.9999% 48 555 169 9.9999%


OFE PZU has also notified that:


• It does not have subsidiaries which hold shares in the Company,


• A situation referred to Article 69 section 4 point 6 of the Polish Act
on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies of
29 July 2005 does not take place,


• It does not hold financial instruments referred to Article 69b section
1 point 1 and 2 of the act mention above.


Additionally, the management board of the Company informes that due to
the above mentioned, on 20 December 2019, i.e. on the date of receipt of
the Notification, the mandate of Ryszard Koper as a Supervisory Board
expired pursuant to Article 9 point 2 of the Company’s Articles of
Association.

A legal basis: § 70 point 1 of the Polish Act on Public Offering, the
Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to
Organised Trading, and on Public Companies of 29 July 2005 and § 5 point
4 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on
current and periodic disclosures by issuers of securities and the
conditions for recognising as equivalent the information that is
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann
2019-12-20 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.