GTC: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. (korekta)

2020-06-25 17:20
publikacja
2020-06-25 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020 kor
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. (korekta)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A.. informuje, że w raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska w zadaniu: „…., GTC Holding Zmr pośrednio nabył 64,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i przekroczył próg 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.” - było: „64,49%”, powinno być: „61,49%”.

Poprawna treść raportu:
„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie zgodnie z przepisem art. 69a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki GTC HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG z siedzibą w Budapeszcie, Węgry („GTC Holding Zmr”).

Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wyniku nabycia od LSREF III GTC INVESTMENTS B.V. z siedzibą w Amsterdamami w dniu 23 czerwca 2020 r. 100% udziałów w kapitale zakładowym GTC Dutch Holdings B.V. („Akcjonariusz Większościowy”), który posiada 298.575.091 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 298.575.091 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,49% kapitału zakładowego Spółki i 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, GTC Holding Zmr pośrednio nabył 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i przekroczył próg 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed opisaną powyżej transakcją GTC Holding Zmr nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji w Spółce.

Po opisanej powyżej transakcji GTC Holding Zmr posiada pośrednio 298.575.091 akcji Spółki, stanowiących 61,49% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 298.575.091 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,49% kapitału zakładowego Spółki i 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

GTC Holding Zmr nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki.”


Podstawa prawna korekty: art. 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Globe Trade Centre S.A. informs that there was a
typographical error in current report no. 15/2020 dated 25 June 2020
with respect to the sentence: “…,GTC Holding Zmr indirectly reached
64.49% of the total number of votes at the shareholders meeting of the
Company and as such exceeded the threshold of 50% of the total number of
votes at the shareholders meeting of the Company.” Incorrect
wording: "64.49%” should be replaced by: “61.49%"


Correct version:


“In reference to the current report no. 13/2020 dated 23 June 2020, the
Management Board of Globe Trade Centre S.A. (“Company”) hereby reports
that on 25 June 2020 it received from GTC HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (“GTC Holding Zmr”) registered in Budapest, Hungary, a
notification issued pursuant to Article 69a section 1 item 3 in
conjunction with Article 87 section 5 item 1 of the Act of 29 July 2005
on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies.


According to the notification as a result of the acquisition on 23 June
2020 from LSREF III GTC INVESTMENTS B.V. with its registered office in
Amsterdam, the Netherlands of 100% of shares of GTC Dutch Holdings B.V.
(the “Majority Shareholder“), which holds 298,575,091 shares in the
Company, entitling to 298,575,091 votes at the shareholders meeting of
the Company, representing 61.49% of the shares in the share capital of
the Company and carrying the right to 61.49% of the total number of
votes at the shareholders meeting of the Company, GTC Holding Zmr
indirectly reached 61.49% of the total number of votes at the
shareholders meeting of the Company and as such exceeded the threshold
of 50% of the total number of votes at the shareholders meeting of the
Company.


Before the abovementioned acquisition, GTC Holding Zmr has not held
directly or indirectly any shares of the Company.


After the abovementioned acquisition, GTC Holding Zmr (i.e. through the
Majority Shareholder) holds indirectly 298,575,091 shares of the
Company, entitling to 298,575,091 votes at the shareholders meeting of
the Company representing 61.49% of the shares in the share capital of
the Company and carrying the right to 61.49% of the total number of
votes at the shareholders meeting of the Company.


GTC Holding Zmr does not hold directly any shares of the Company.“


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
2020-06-25 Yovav Carmi Członek Zarządu Yovav Carmi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki