REKLAMA

GTC: Zawarcie umowy sprzedaży portfela nieruchomości biurowych w Belgradzie (Serbia)

2021-05-22 16:07
publikacja
2021-05-22 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-22
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży portfela nieruchomości biurowych w Belgradzie (Serbia)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A.(“GTC") informuje, że w dniu 21 maja 2021 r. została zawarta umowa kupna sprzedaży (“Umowa”) dotycząca sprzedaży całego kapitału zakładowego spółek:
i) Atlas Centar d.o.o. Beograd, Demo Invest d.o.o. Novi Beograd, GTC BBC d.o.o., GTC Business Park d.o.o. Beograd oraz GTC Medjunarodni Razvoj Nekretnina d.o.o. Beograd, każda serbska spółka należy w 30% do GTC i w 70% do spółki Office Planet Kft. (węgierska spółka, w całości należąca do GTC Hungary Real Estate Development Zrt), oraz
ii) Commercial and Residential Ventures d.o.o. Beograd, serbska spółka należy w całości do GTC,
(łącznie: “Spółki sprzedawane”), pomiędzy spółkami GTC i GTC Hungary Real Estate Development Zrt. jako sprzedającymi oraz spółką węgierską z ograniczoną odpowiedzialnością należącą do Grupy Indotek, jako kupującym (the “Kupujący”).

Spółki sprzedawane są właścicielami portfela budynków biurowych w Belgradzie w Serbii, wyszczególnionych poniżej:
Nazwa projektu; Nazwa spółki; Powierzchnia najmu (m kw.); Rok ukończenia (nabycia)
Green Heart; Atlas Centar d.o.o. Beograd; 46.269 m kw.; 2008/2020
FortyOne; Demo Invest d.o.o. Novi Beograd; 28.033 mk w.; 2015-2017
BBC; GTC BBC d.o.o.; 17.849 m kw.; 2009 (2017)
19th Avenue; GTC Business Park d.o.o. Beograd; 16.707 m kw.; 2008
GTC House; GTC Međunarodni Razvoj Nekretnina d.o.o. Beograd; 13.317 m kw.; 2005
Razem 122.175 m kw.

Cena zakupu w ramach Umowy zostanie obliczona na podstawie wartości przedsiębiorstwa na podstawie zagregowanej wartości nieruchomości w wysokości 267,6 milionów euro lub 1.203,1 milionów zł, w przeliczeniu na podstawie średniego kursu EUR / PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski równego 4,4958 EUR za PLN i będzie podlegał korektom. Zagregowana wartość nieruchomości posiadanych przez serbskie spółki na dzień 31 grudnia 2020 r wnosiła 265,6 milionów lub 1.194,1 milionów zł, w przeliczeniu na podstawie średniego kursu EUR / PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski równego 4,4958 EUR za PLN. Transakcja spowoduje powstanie zysku z aktualizacji wyceny aktywów wysokości 2 miliony euro lub 9 milionów zł, w przeliczeniu na podstawie średniego kursu EUR / PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski równego 4,4958 EUR za PLN.

Spółka oczekuje że finalizacja transakcji nastąpi w trzecim kwartale 2021 r., po spełnieniu standardowych warunków zawieszających, włączając pozyskanie finasowania przez Kupującego.

Ani GTC ani nikt z jej zarządzających lub nadzorujących nie ma żadnych powiązań ze Sprzedającym lub osobami zarządzającymi po stronie Sprzedającego, z wyjątkiem stosunków wynikających z Umowy.

Podstawa prawna: Artykuł 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylający dyrektywę 2003/6 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dyrektywy Rady i Komisji 2003/124 / WE, 2003/125 / WE i 2004/72 / WE .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conclusion of a sale and purchase agreement concerning an office
portfolio in Belgrade, Serbia.


The management board of Globe Trade Centre SA (“GTC”) announces that on
21 May 2021 a sale and purchase agreement (the “Agreement”) was signed
concerning the sale of the entire share capital of


i) Atlas Centar d.o.o. Beograd, Demo Invest d.o.o. Novi Beograd, GTC BBC
d.o.o., GTC Business Park d.o.o. Beograd and GTC Medjunarodni Razvoj
Nekretnina d.o.o. Beograd, each a Serbian company, 30% owned by GTC and
70% owned by Office Planet Kft. (a Hungarian company 100% owned by GTC
Hungary Real Estate Development Zrt), and


ii) Commercial and Residential Ventures d.o.o. Beograd, a Serbian
company 100% owned by GTC, (collectively: the “Sale Companies”), among
GTC and GTC Hungary Real Estate Development Zrt. as sellers and a
Hungarian limited liability company from the Indotek Group, as the buyer
(the “Buyer”).


The Sale Companies are owners of a portfolio of office buildings in
Belgrade, Serbia, detailed as follows:


Project name; Company name; GLA(sqm); Year of construction (acquisition)


Green Heart; Atlas Centar d.o.o. Beograd; 46,269 sqm; 2008/2020


FortyOne; Demo Invest d.o.o. Novi Beograd; 28,033 sqm; 2015-2017


BBC; GTC BBC d.o.o.; 17,849 sqm; 2009 (2017)


19th Avenue; GTC Business Park d.o.o. Beograd; 16,707 sqm; 2008


GTC House; GTC Međunarodni Razvoj Nekretnina d.o.o. Beograd; 13,317 sqm;
2005


Total 122,175 sqm


The purchase price under the Agreement shall be calculated on an
enterprise value basis, based on a property value of aggregate EUR 267.6
million or PLN 1,203.1 million, based on the average EUR/PLN exchange
rate announced by the National Bank of Poland equal to EUR 4.4958 per
PLN and will be subject to adjustments. The aggregate book value of the
properties held by the Serbian Companies as at 31 December 2020 amounted
to EUR 265.6 million or PLN 1,194.1 million, based on the average
EUR/PLN exchange rate announced by the National Bank of Poland equal to
EUR 4.4958 per PLN. The transaction will result in recognition of profit
on the revaluation of assets of EUR 2 million or PLN 9 million, based on
the average EUR/PLN exchange rate announced by the National Bank of
Poland equal to EUR 4.4958 per PLN.


The closing of the transaction is expected to take place in the third
quarter of 2021 following the satisfaction of customary conditions
precedent, including the completion of acquisition debt financing by the
Buyer.


None of GTC, its subsidiaries or their respective management or
supervisory board members have any relationship with the Buyer or with
the Buyer’s managers other than the relationship resulting from the
Agreement.


Legal grounds: Article 17 section 1 of the Regulation (EU) No
596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-22 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-05-22 Ariel A.Ferstman Członek Zarządu Ariel A.Ferstman
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki