REKLAMA

GTC: Zawarcie umowy kupna 100% kapitału węgierskiej spółki Winmark Ingatlanfejlesztő Kft., właściciela budynków biurowych: Ericsson Head Quarter Office Building oraz Siemens Evosoft Head Quarter Office Building, Univerzum zlokalizowanych w Budapeszcie

2021-04-28 08:28
publikacja
2021-04-28 08:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zawarcie umowy kupna 100% kapitału węgierskiej spółki Winmark Ingatlanfejlesztő Kft., właściciela budynków biurowych: Ericsson Head Quarter Office Building oraz Siemens Evosoft Head Quarter Office Building, Univerzum zlokalizowanych w Budapeszcie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A.(“GTC", „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa kupna 100% kapitału węgierskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki Winmark Ingatlanfejlesztő Kft. („Winmark”) („Umowa”) ,właściciela budynków Ericsson Head Quarter Office Building (‘Ericsson’) oraz Siemens Evosoft Head Quarter Office Building, Univerzum (‘Univerzum’) zlokalizowanych w Budapeszcie, pomiędzy jedynym właścicielem spółki Winmark, spółką WINGPROP Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, spółką założoną i działającą zgodnie z prawem wegierskim (“Sprzedający”), a spółką GTC Real Estate Development Hungary Zrt (Kupujący”).

Budynek Ericsson zastał ukończony w roku 2017 i oferuje powierzchnię 21.100 m kw. GLA. Biurowiec jest w 100% wynajęty firmie Ericsson oraz operatorowi kantyny. Budynek Univerzum zastał ukończony w roku 2020 i oferuje powierzchnię 20.700 m kw. GLA. Biurowiec jest w 100% wynajęty firmie Siemens – podnajęty firmie Evosoft. Oba budynki posiadają certyfikaty LEED Gold. Spółka zamierza trzymać nieruchomość, jako częścią portfela generującego przychody.

Cena zakupu Winmark zgodnie z Umową wynosi 160.300.000,00 EUR (sto sześćdziesiąt milionów trzysta tysięcy euro 0/100), co na dzień przekazania raportu bieżącego, zgodnie ze średnim kursem wymiany walut EUR/PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, stanowi równowartość 731.176.390,00 złotych (siedemset trzydzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 0/100).

Kupno nieruchomości zostało sfinansowane ze środków własnych Kupującego oraz kredytu bankowego w wysokości około 80.000.000 EUR (osiemdziesiąt milionów euro), co na dzień przekazania raportu bieżącego, zgodnie ze średnim kursem wymiany walut EUR/PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, stanowi równowartość 364.904.000,00 złotych (trzysta sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset cztery tysiące złotych 0/100).

Spółka oczekuje że finalizacja transakcji nastąpi w drugim kwartale 2021 r., po spełnieniu standardowych warunków zawieszających.

Ani GTC ani nikt z jej zarządzających lub nadzorujących nie ma żadnych powiązań ze Sprzedającym lub osobami zarządzającymi po stronie Sprzedającego, z wyjątkiem stosunków wynikających z Umowy.


Podstawa prawna: Artykuł 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylający dyrektywę 2003/6 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dyrektywy Rady i Komisji 2003/124 / WE, 2003/125 / WE i 2004/72 / WE .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The conclusion of the sale purchase agreement of 100% of the capital
of Winmark Ingatlanfejlesztő Kft., a Hungarian company, the owner of
Ericsson Head Quarter Office Building and the Siemens Evosoft Head
Quarter Office Building, Univerzum in Budapest.


The management board of Globe Trade Centre SA (“GTC”) informs that a
sale purchase agreement of 100% of the capital of Winmark
Ingatlanfejlesztő Kft (“Winmark”) (“Agreement”), a wholly owned
Hungarian limited liability company, owner of the Ericsson Head Quarter
Office Building (‘Ericsson’) and the Siemens Evosoft Head Quarter Office
Building, Univerzum (‘Univerzum’) in Budapest, Hungary was concluded on
27 April 2021 between WINGPROP Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, a company incorporated and existing under the
laws of the Hunagry (the “Seller”) and GTC Real Estate Development
Hungary Zrt (the “GTC Hungary”, “Buyer”).


Ericsson was completed in 2017 and comprises of 21,100 sq m GLA. The
building is 100% leased to Ericsson and the canteen operator. Univerzum
was completed in 2020 and comprises of 20,700 sq m GLA. The building is
100% leased to Siemens with a sublet to Evosoft. Both buildings have
LEED Gold green certifications. GTC intends to hold the building as part
of the income producing portfolio.


The purchase price for Winmark under the Agreement amounted to EUR
160,300,000.00 (one hundred sixty million three hundred thousand euros),
which as at the date of this current report, based on the average
EUR/PLN exchange rate announced by the National Bank of Poland, amounts
to PLN 731,176,390.00 (seven hundred thirty-one million one hundred
seventy-six thousand three hundred ninety PLN 0/100).


The purchase of the Winmark will be financed by Buyer's own funds
combined with bank loan in the amount of approximately EUR 80,000,000.00
(eighty million euros) which as at the date of this current report,
based on the average EUR/PLN exchange rate announced by the National
Bank of Poland, amounts to PLN 364,904,000.00 (three hundred sixty-four
million nine hundred four thousand PLN 0/100).


The closing of the transaction is expected in the second quarter of 2021
following completion of standard conditions precedent.


Neither GTC nor its managers or supervisors have any relationship with
the Seller or with the Seller’s managers, except for the relations
resulting from the Agreement.


Legal grounds: Article 17 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-04-28 Ariel A.Ferstman Członek Zarządu Ariel A.Ferstman
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki