REKLAMA

GTC: Wydarzenia, które potencjalnie mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GTC za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2020 r.

2020-12-21 17:06
publikacja
2020-12-21 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-21
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Wydarzenia, które potencjalnie mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GTC za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. („GTC”, „Spółka”) informuje, że w oparciu o wstępne rozmowy z podmiotami wyceniającym, którym zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy GTC, spodziewa się że wyniki finansowe GTC ulegną pogorszeniu a GTC odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości.
Wycena portfela nieruchomości inwestycyjnych

Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19), władze wszystkich krajów w których GTC prowadzi działalność wprowadziły różnorodne środki zaradcze. Zachowanie konsumentów i sprzedaż detaliczna uległy spowolnieniu pod wpływem powyższych wydarzeń i w najbliższym czasie mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku, do czasu skutecznego opanowania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Ze względu na niepewność w zakresie wyników osiąganych w przyszłości spowodowaną wystąpieniem COVID-19, oraz osłabienie otoczenia gospodarczego i operacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), oczekiwany jest spadek wyceny nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r., w porównaniu do stanu na 30 września 2020 r. Na podstawie wstępnych wycen przygotowanych przez podmioty, którym powierzono wycenę portfela nieruchomości inwestycyjnych grupy GTC, oczekiwany jest spadek wartości naszych nieruchomości inwestycyjnych wynoszący ok. 74 mln euro za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., co stanowi spadek o 3,4% w porównaniu do wyceny wynoszącej 2.161 mln euro na dzień 30 września 2020 r.

Około 54% spadku wartości nieruchomości jest przypisywane sektorowy handlowemu (ok. 40 mln euro), przede wszystkim spadkowi wartości Galerii Północnej (Warszawa, Polska), Ada Mall (Belgrad, Serbia) i Galerii Jurajskiej (Częstochowa, Polska) co zostało spowodowane wpływem pandemii COVID-19, co z kolei doprowadziło do ograniczeń w działalności centrów handlowych i wprowadzenia działań wspierających najemców. Pozostała część spadku wartości nieruchomości inwestycyjnych (ok. 34 mln euro) przypada na sektor biurowy, w którym obserwujemy łagodne osłabienie rentowności i warunków najmu.

Zarząd ocenia, że przy założeniu, iż spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r. zostanie rozpoznany na określonym powyżej poziomie, odpowiednie spółki grupy GTC będą, na dzień 31 grudnia 2020 r., spełniać wskaźniki finansowe określone w umowach kredytowych.

Spółka utrzymuje silną pozycję gotówkową, która umożliwia wypełnienie zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia.

GTC w dalszym ciągu będzie monitorować swoją sytuację finansową oraz płynność finansową, i chronić ją, jednocześnie informując, że sytuacja ta pozostaje dobra według stanu na dzień niniejszego raportu, oraz że podejmuje kroki w celu łagodzenia wpływu negatywnej sytuacji rynkowej.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym są oparte jedynie o wstępną ocenę zarządu GTC w zakresie dostępnych obecnie informacji, które nie podlegały przeglądowi ani badaniu przez audytora GTC.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Events with a potential impact on GTC`s consolidated financial
statements for the three-month period ended 31 December 2020


The management board of Globe Trade Centre S.A. (“GTC”, the “Company”)
informs that based on preliminary discussions with the valuation experts
commissioned to value the real estate portfolio of the GTC group, it
expects that the financial results of GTC will be adversely affected and
GTC will report a consolidated net loss for the three months ended 31
December 2020 due to the expected drop in valuation of the properties.


The valuation of the investment property portfolio


Since the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), local
governments in each country where GTC operates have implemented a
variety of contingency measures. Consumer behaviour and retail sales
have been adversely impacted and may remain challenging in the near term
until the spread of COVID-19 is effectively contained.


Due to the uncertainty regarding future operating performance as a
consequence of COVID-19 and the dampened economic and operating
environment in Central and Eastern Europe (CEE), it is expected that the
appraised value of our investment properties as at 31 December 2020 will
decrease when compared to that as at 30 September 2020. Based on the
preliminary assessment by the valuation expert commissioned to value GTC
group’s real property portfolio, the decrease in the value of our
investment properties is expected to amount to approx. EUR 74 million in
the three months period ended 31 December 2020, a decline of 3.4% when
compared to the appraised value of EUR 2,161 million as at 30 September
2020.


The 54% of the decline is attributed to the retail activity of the
Company (approx. EUR 40 million), and in particular to Galeria Północna
(located in Warsaw, Poland), Ada Mall (located in Belgrade, Serbia) and
Galeria Jurajska (located in Częstochowa, Poland) and is resulting from
impact of outbreak of COVID-19 related to lockdowns and multi-pronged
measures to support tenants. The remaining amount of the decline in
value ( approx. EUR 34 million) is attributed to the office sector where
we see mild softening in yields and rent conditions.


The Management Board assesses that, assuming that the decline in the
value of the properties as at 31 December 2020 is recognised at the
level set out above, the relevant GTC Group companies will continue to
comply with the financial covenants set out in their loan agreements as
at 31 December 2020.


The Company maintains a strong cash position which enables it to be
compliant with the debt-service payments obligations.


GTC will continue to monitor and protect its financial and liquidity
positions, both of which remain healthy as of the date of this report,
and undertake mitigating steps to reduce the impact of the adverse
market situation.

The information contained in this current report is based only upon the
preliminary assessment made by the management board of GTC with
reference to the information currently available, which has neither been
reviewed nor audited by GTC’s auditors.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-21 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2020-12-21 Ariel Ferstman Członek Zarządu Ariel Ferstman
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki