GTC: Uchwała GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii N Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego

2019-07-23 15:50
publikacja
2019-07-23 15:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-23
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Uchwała GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii N Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre Spółki Akcyjnej („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 lipca 2019 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 734/2019 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 2.018.126 (dwa miliony osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii N”), w której Zarząd GPW stwierdził, że Akcje Serii N są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz postanowił wprowadzić je z dniem 25 lipca 2019 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 25 lipca 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLGTC0000037.
Przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Globe Trade Centre S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy materiał nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resolution of the GPW regarding the admission and conditional
introduction of the series N shares in Globe Trade Centre S.A. to stock
exchange trading


The management board of Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (the
“Company”) hereby announces that on 23 July 2019 the management board of
the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., the “GPW”) adopted following resolution No. 734/2019 regarding the
admission and introduction to stock exchange trading on the main market
of the GPW of 2,018,126 (two million eighteen thousand one hundred
twenty-six) ordinary bearer series N shares in the Company with a
nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each (the “Series N Shares”),
according to which the management board of the GPW stated that the
Series N Shares are admitted to trading on the main market and resolved
to introduce them to stock exchange trading on 25 July 2019 in
accordance with the standard procedure, provided that such shares are
registered by the Polish National Depositary for Securities (Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych) on 25 July 2019 and are assigned code
PLGTC0000037.


The above-mentioned resolution entered into force on the date of its
adoption.

Disclaimer:


This announcement was prepared in accordance with Article 56.1 of the
Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies
dated 29 July 2005 (the “Act on Public Offering”). This announcement is
for information purposes only and is made to satisfy the information
requirements with which Globe Trade Centre S.A., as a public company the
shares in which are admitted and introduced to trading on the regulated
market operated by the Warsaw Stock Exchange, must comply; furthermore,
it does not constitute or form any part of any offer or invitation to
directly or indirectly subscribe for, underwrite or otherwise acquire
securities of Globe Trade Centre S.A., with its registered seat in
Warsaw, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for
such securities.


This announcement does not constitute any promotional campaign as set
forth in Article 53.2 of the Act on Public Offering.


In particular, this announcement is not intended for distribution,
whether directly or indirectly, from or to the United States of America
or other jurisdictions where such distribution, publication or use is
prohibited by law. The securities referred to in this announcement have
not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of
1933, as amended, and may be offered or sold in the United States of
America exclusively under an exemption or as part of transactions that
are not covered by the registration requirements under the U.S.
Securities Act.

Legal basis: § 17 section 1 point 2 and 4 of the Regulation of the
Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic disclosures
by issuers of securities and the conditions for recognising as
equivalent the information that is required by the laws of a non-member
state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-23 Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann
2019-07-23 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki