REKLAMA

GTC: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie niewypłacenia dywidendy za 2020 rok

2021-03-23 10:08
publikacja
2021-03-23 10:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie niewypłacenia dywidendy za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje niewypłacanie dywidendy, kierując się rekomendacją Zarządu, sprawie odstąpienia od opublikowanej polityki w zakresie dywidendy (polityka w zakresie dywidendy z 20 marca 2017 r.) i nie wypłacenia dywidendy.

Rekomendacja Zarządu została wydana na podstawie istniejącej niepewności co do skutków wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19) i intencji Zarządu Spółki co do dalszego jej wzrostu poprzez zakupy i rozwój nowych projektów inwestycyjnych. Powyższa rekomendacja została wydawana pomimo dobrych wyników operacyjnych (mierzonych przy pomocy zysku FFO) osiągniętych przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. oraz dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej. Zarząd jest zdania, że w interesie Spółki i jej akcjonariuszy leży zatrzymanie środków w Spółce, co pozwoli Spółce utrzymać silną pozycję kapitałową i gotówkową, która może zostać wykorzystana w celu zapobiegania potencjalnym dalszym skutkom pandemii Covid-19, jak również pozwoli Spółce na dalszy jej wzrost poprzez zakupy i rozwój nowych projektów inwestycyjnych.

Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostanie podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Recommendation of the Supervisory Board regarding the non-payment of
dividends for year 2020


The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (“the Company”) reports
that on 22 March 2021 the Supervisory Board of the Company, following
the recommendation of the Management Board hereby issued a positive
opinion on the Management Board’s proposal to deviate from published
dividend policy (dividend policy published on 20 March 2017) and not to
pay the dividend.


The Management Board recommendation is based on the continuing
uncertainty regarding consequences of the outbreak of the coronavirus
(COVID-19) pandemic and intentions of the Management Board regarding the
growth of the Company through the acquisitions and development. This
recommendation is issued despite good operating performance achieved by
the Company as measured by the FFO (funds from operations) in the
financial year ended 31 December 2020 and the healthy financial and
liquidity positions. The Management Board believes that it is in the
interest of the Company and its shareholders to retain cash at the
Company, which will allow the Company to maintain a strong capital and
cash position to allow prevent any potential Covid-19 impact as well as
allow for future growth through acquisitions and development.


The final decision regarding the payment of dividends for the year ended
31 December 2020 will be made by the general meeting of the Company.


Legal grounds: Art. 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC – inside information.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-23 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-03-23 Ariel A. Ferstman Członek Zarządu Ariel A. Ferstman
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki