REKLAMA

GTC: Oferta uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji emitowanych przez GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ), spółkę zależna od Globe Trade Centre SA, i gwarantowanych przez Globe Trade Centre S.A.

2021-06-08 10:25
publikacja
2021-06-08 10:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Oferta uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji emitowanych przez GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ), spółkę zależna od Globe Trade Centre SA, i gwarantowanych przez Globe Trade Centre S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”, „GTC”), informuje, że jej spółka zależna, GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ) (“Emitent”), zamierza przeprowadzić ofertę uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu o łącznej wartości 500 mln euro („Zielone Obligacje”). Zielone Obligacje będą gwarantowane przez GTC.

Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z Zielonych Obligacji przede wszystkim na refinansowanie istniejących kredytów zabezpieczonych na projektach, których działalność spełnia kryteria kwalifikacji opisane w Green Bond Framework, a także na ogólne cele korporacyjne.

Niniejszy komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do zakupu czy subskrypcji Zielonych Obligacji w Stanach Zjednoczonych lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Zielone Obligacje nie zostaną zarejestrowane w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, czy też obywatelom Stanów Zjednoczonych, ani w ich imieniu lub na ich rzecz, chyba że na podstawie rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o papierach wartościowych. Niniejszy komunikat nie został sporządzony, ani nie został zatwierdzony przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 21 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r., z późniejszymi zmianami ("FSMA"). Niniejszy komunikat nie jest i nie może być przekazywany ogółowi społeczeństwa w Wielkiej Brytanii ani osobom w Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem okoliczności, w których nie ma zastosowania artykuł 21(1) FSMA. Niniejszy komunikat jest skierowany wyłącznie do osób, które (i) znajdują się poza terytorium Wielkiej Brytanii lub (ii) posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji, o których mowa w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja produktów finansowych) ("Rozporządzenie") lub (iii) są osobami, o których mowa w art. 49(2)(a)-(d) ("spółki o wysokiej wartości netto, stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej itp.”) Rozporządzenia, lub (iv) które są adresatami niniejszego komunikatu z innych powodów, gdzie nie zostają naruszone przepisy art. 21 FSMA (gdzie wszystkie takie osoby będą łącznie nazywanie „osobami uprawnionymi”). W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego niniejszy komunikat jest kierowany wyłącznie do osób będących "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie w sprawie prospektu"). Opublikowany zostanie prospekt emisyjny sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie prospektu, który po opublikowaniu będzie dostępny na stronie www.ir.gtc.com.pl

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Globe Trade Centre S.A. announces an offering of senior unsecured
green bonds by its subsidiary GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ) and
guaranteed by Globe Trade Centre S.A.


The Management Board of Globe Trade Centre S.A. ("Company", “GTC”),
announced that its wholly-owned subsidiary, GTC Aurora Luxembourg S.A.
(publ) (the “Issuer”), plans to issue EUR 500 million fixed rate, senior
unsecured green bonds (the “Green Notes”). The Green Notes will be
guaranteed by GTC.


The Company intends to use the net proceeds of the Green Notes to
primarily refinance existing secured debt on its projects whose
activities meet the eligibility criteria detailed in the GTC's Green
Bond Framework, as well as for general corporate purposes.


This announcement does not constitute or form part of any offer or
solicitation to purchase or subscribe for the Green Notes in the United
States or in any other jurisdiction. The Green Notes will not be
registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act") and may not be offered or sold in the US or to, or for
the account or benefit of, US persons except pursuant to registration or
an applicable exemption from registration requirements of the Securities
Act. This announcement is not being made, and this announcement has not
been approved, by an authorised person for the purposes of Section 21 of
the Financial Services and Markets Act 2000, as amended (the “FSMA”).
This announcement is not being distributed to, and must not be passed on
to, the general public in the United Kingdom or to persons in the United
Kingdom save in the circumstances where Section 21(1) of the FSMA does
not apply. This announcement is directed only at persons who (i) are
outside the United Kingdom or (ii) have professional experience in
matters relating to investments falling within Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(the "Order") or (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to
(d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") of the
Order or (iv) to whom this announcement may otherwise be directed
without contravention of Section 21 of FSMA (all such persons together
being referred to as "relevant persons"). In member states of the
European Economic Area, this announcement is directed only at persons
who are "qualified investors" within the meaning of Regulation EU
2017/1129 (the "Prospectus Regulation"). A prospectus prepared pursuant
to the Prospectus Regulation will be published, which, when published,
can be obtained from www.ir.gtc.com.pl.


Legal grounds: § 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC – inside information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-06-08 Ariel A. Ferstman Członek Zarządu Ariel A. Ferstman
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki