GTC: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii N

2019-07-24 12:00
publikacja
2019-07-24 12:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-24
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii N
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 16 lipca 2019 r., Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r., otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr ONP/2019/059, w którym poinformowano, że zgodnie z decyzją (oświadczeniem) KDPW z dnia 16 lipca 2019 r. nr 465/2019 w dniu 25 lipca 2019 r. w KDPW nastąpi rejestracja 2.018.126 (dwa miliony osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLGTC0000037.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Globe Trade Centre S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy materiał nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Communication from the Operations Department of the KDPW on the
registration of the N series shares


With reference to current report No. 14/2019 of 16 July 2019, the
Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) wishes to
announce that on 24 July 2019, it received communication No.
ONP/2019/059 from the Operations Department of Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. (the “KDPW”, i.e. the Polish National Depository for
Securities), which states that pursuant to resolution (statement) No.
465/2019 of the KDPW dated 16 July 2019, on 25 July 2019 the KDPW will
register 2,018,126 (two million eighteen thousand one hundred
twenty-six) shares in the Company which have been assigned the following
ISIN code: PLGTC0000037.


Disclaimer:


This announcement was prepared in accordance with Article 56.1 of the
Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies
dated 29 July 2005 (the “Act on Public Offering”). This announcement is
for information purposes only and is made to satisfy the information
requirements with which Globe Trade Centre S.A., as a public company the
shares in which are admitted and introduced to trading on the regulated
market operated by the Warsaw Stock Exchange, must comply; furthermore,
it does not constitute or form any part of any offer or invitation to
directly or indirectly subscribe for, underwrite or otherwise acquire
securities of Globe Trade Centre S.A., with its registered seat in
Warsaw, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for
such securities.


This announcement does not constitute any promotional campaign as set
forth in Article 53.2 of the Act on Public Offering.


In particular, this announcement is not intended for distribution,
whether directly or indirectly, from or to the United States of America
or other jurisdictions where such distribution, publication or use is
prohibited by law. The securities referred to in this announcement have
not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of
1933, as amended, and may be offered or sold in the United States of
America exclusively under an exemption or as part of transactions that
are not covered by the registration requirements under the U.S.
Securities Act.

Legal basis: § 17 section 1 point 3 of the Regulation of the Minister
of Finance of 29 March 2018 on current and periodic disclosures by
issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent
the information that is required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-24 Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann
2019-07-24 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki