REKLAMA

GTC: Agencja Moody's Investors Service przyznała rating korporacyjny (CFR) na poziomie Ba1 Globe Trade Centre S.A. oraz rating warunkowy (P) na poziomie Ba1 proponowanej emisji uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu i wartości emisji 500 mln euro, które zostaną wyemitowane przez spółkę GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ) i będą gwarantowane przez Globe Trade Centre S.A. Perspektywa dla przyznanego ratingu jest pozytywna.

2021-06-08 12:12
publikacja
2021-06-08 12:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Agencja Moody's Investors Service przyznała rating korporacyjny (CFR) na poziomie Ba1 Globe Trade Centre S.A. oraz rating warunkowy (P) na poziomie Ba1 proponowanej emisji uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu i wartości emisji 500 mln euro, które zostaną wyemitowane przez spółkę GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ) i będą gwarantowane przez Globe Trade Centre S.A. Perspektywa dla przyznanego ratingu jest pozytywna.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”, „GTC”) informuje, że agencja Moody's Investors Service ("Moody's”) przyznała rating korporacyjny („CFR”) na poziomie Ba1 spółce GTC. Agencja Moody's przyznała również warunkowy rating („P”) na poziomie Ba1 dla proponowanej emisji uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu, wartości emisji 500 mln euro i zapadalności w 2026, które będą emitowane przez GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ), spółkę zależną od GTC i będą gwarantowane przez GTC. Perspektywa dla przyznanego ratingu korporacyjnego jest pozytywna.

Raport z ratingiem będzie dostępny na stronie https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-Ba1-ratings-to-Globe-Trade-Centre-SA-and--PR_448051

Rating papierów wartościowych nie stanowi rekomendacji kupna, sprzedaży lub posiadania papierów wartościowych i może podlegać zmianie, zawieszeniu lub wycofaniu w dowolnym momencie przez organizację go przyznającą. Podobne ratingi dla różnych typów emitentów i typów papierów wartościowych niekoniecznie będą posiadać takie samo znaczenie. Waga każdego ratingu powinna być analizowana niezależnie od innych ratingów.


Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Moody's Investors Service assigns a Ba1 corporate family rating (CFR)
to Globe Trade Centre SA and a provisional (P) Ba1 rating to the
proposed EUR 500 million fixed rate, senior unsecured green bonds to be
issued by GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ) and guaranteed by Globe
Trade Centre S.A. Outlook for the assigned rating is positive.


The Management Board of Globe Trade Centre S.A. ("Company", “GTC”),
hereby announces that Moody's Investors Service ("Moody's") has assigned
a Ba1 corporate family rating (“CFR”) to GTC. Moody's also assigned a
provisional (“P”) Ba1 rating to the proposed EUR 500 million fixed rate,
senior unsecured green bonds due 2026, to be issued by GTC Aurora
Luxembourg S.A. (publ), a wholly-owned subsidiary of GTC, and guaranteed
by GTC. Outlook for the assigned rating is positive.


The rating report is available on
https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-Ba1-ratings-to-Globe-Trade-Centre-SA-and--PR_448051A
securities rating is not a recommendation to buy, sell or hold
securities and may be subject to revision, suspension or withdrawal at
any time by the assigning rating organisation. Similar ratings for
different types of issuers and on different types of securities do not
necessarily mean the same thing. The significance of each rating should
be analysed independently from any other rating.


Legal grounds: § 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC – inside information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-06-08 Ariel A. Ferstman Członek Zarządu Ariel A. Ferstman
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki