REKLAMA
ZAGŁOSUJ

GRUPA PRACUJ S.A.: Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Grupa Pracuj S.A.

2021-12-08 13:51
publikacja
2021-12-08 13:51
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA PRACUJ S.A.
Temat
Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Grupa Pracuj S.A.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 8 grudnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w statucie Emitenta w zakresie §5 (1).

Zmiany Statutu zostały przyjęte uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 października 2021 r.
§5 (1) Statutu Emitenta otrzymał następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie większej niż 1.191.823 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy), o wartości nominalnej 5 złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.959.115 złotych (słownie pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych) (kapitał docelowy) („Akcje Nowej Emisji”).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki, to jest zmiany dokonanej na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2021 z dnia 22 października 2021 r.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać Akcje Nowej Emisji wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości lub części.
5. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
a) określenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz określania daty (dat), w której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie,
c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu proponowania objęcia Akcji Nowej Emisji,
d) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji, w szczególności w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Nowej Emisji, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
e) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji, będzie to wymagało zgody Rady Nadzorczej.
6. Określenie przez Zarząd Spółki liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

Podstawa Prawna:
§5 pkt 1 i §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Gracjan Fiedorowicz Członek Zarządu
2021-12-08 Rafał Nachyna Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki