REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Zawarcie umowy na zakup propylenu

2021-12-01 16:13
publikacja
2021-12-01 16:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-01
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Zawarcie umowy na zakup propylenu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 grudnia 2021 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z KNC Trading SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, umowy na zakup propylenu (dalej: „Umowa”).
Umowa zawarta została na czas określony od dnia od 01.10.2021 do 31.12.2025 roku. Wartość Umowy w w/w okresie szacowana jest na kwotę 505 mln EUR (tj. równowartość około 2,38 mld PLN według średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy). Umowa przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.
Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych do tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.
Zawarcie Umowy zostało uznane przez Emitenta za informację poufną ze względu na zapewnienie dostaw propylenu - podstawowego surowca służącego do produkcji w biznesie OXO Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w długim horyzoncie czasowym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-01 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2021-12-01 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki