REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za I kwartał 2022 roku

2022-05-10 21:00
publikacja
2022-05-10 21:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Azoty_-_szacunkowe_wyniki_1Q2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-10
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za I kwartał 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I kwartał 2022 roku.

Komentarz do wyników I kwartału 2022 roku
W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6 827 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 1 335 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 19,6%.
Wszystkie segmenty biznesowe w I kwartale 2022 roku wygenerowały dodatnie wartości EBITDA.

Największy wkład w wynik EBITDA Grupy w I kwartale 2022 roku miał Segment Agro. Kluczowy pozytywny wpływ na wyniki Grupy miały istotnie wyższe ceny chemikaliów, nawozów i tworzyw. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miały w tym okresie niższe wolumeny sprzedaży oraz wyższe ceny surowców. I kwartał 2022 roku jest kolejnym okresem z zakłóceniem równowagi popytowo-podażowej na rynkach spowodowanej wychodzeniem gospodarek z pandemii COVID-19 i spotęgowanej dodatkowo zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę.

Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki w kluczowych segmentach:

Segment Agro
W Segmencie Agro odnotowano wzrost cen wszystkich surowców do produkcji (w tym blisko 5-krotny wzrost ceny gazu ziemnego). Konsekwencją tych zmian był wzrost cen produktów nawozowych. Zarówno na ceny surowców, jak i produktów, wpłynęła sytuacja gospodarcza Europy po agresji Rosji na Ukrainę w dużej mierze skutkująca zachwianiem równowagi popytowo-podażowej w szczególności po stronie surowcowej, znacząco wpływając na bilans rynkowy dostępności produktów w szczycie sezonu nawozowego. Grupa Kapitałowa zrealizowała niższy wolumen sprzedaży, co było w dużym stopniu spowodowane niższą produkcją nawozów wieloskładnikowych na skutek awarii kotłów energetycznych w spółce zależnej Emitenta Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”). W ujęciu skonsolidowanym te negatywne skutki finansowe zostały ograniczone dzięki podjęciu działań pozwalających na wykorzystanie w okresie awarii części surowców energetycznych Grupy Azoty Police zakontraktowanych po cenach niższych niż spotowe przez pozostałe spółki Grupy Kapitałowej. Istotny udział segmentu Agro w skonsolidowanych wynikach Grupy Azoty wynika z typowej dla nawozów mineralnych sezonowości i zwiększonego zapotrzebowania na nawozy pod aplikacje wiosenne w każdym pierwszym kwartale roku. Wpływ na segment Agro miały także ograniczenia importowe na nawozy produkowane w Rosji, jako skutek sankcji nałożonych w związku ze zbrojną agresją na Ukrainę, a także ograniczenia produkcji nawozów u europejskich konkurentów Grupy.

W okresie I kwartału 2022 roku w obliczu w/w przestojów produkcyjnych producentów europejskich oraz zawirowań cen głównego surowca (gazu ziemnego) kluczowa dla dobrego wyniku segmentu Agro była strategia maksymalizacji poziomu własnej produkcji nawozów azotowych przy jednoczesnym utrzymywaniu cen produktów na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej.
Wypracowana w I kwartale 2022 roku marża EBITDA w Segmencie Agro ukształtowała się na poziomie 19,3%, wobec 12,4% w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Segment Chemia
W Segmencie Chemia odnotowano wzrost cen produktów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Największa dynamika wzrostu cen produktów segmentu dotyczyła NOXy, melaminy, mocznika na cele techniczne i siarki. Intensywny wzrost cen siarki to konsekwencja wzrostu cen ropy naftowej oraz problemów logistycznych związanych z rosyjskimi portami i ograniczeniami w dostawach przez porty Morza Czarnego. W przypadku melaminy wysokie ceny są pochodną wzrostów cen gazu ziemnego, analogiczna sytuacja dotyczyła cen NOXy. Ceny mocznika na cele techniczne również znajdowały się w trendzie wzrostowym, a agresja zbrojna Rosji na Ukrainę wywołała obawy o zakłócenia w dostawach. Wolumeny sprzedaży w niemal wszystkich grupach produktowych segmentu były niższe.
Segment Chemia w I kwartale 2022 roku wykazał bardzo istotny wzrost wyniku EBITDA w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Marża EBITDA wzrosła z 9,9% w I kwartale 2021 roku do poziomu 21,0% w I kwartale 2022 roku.

Segment Tworzywa
W Segmencie Tworzywa odnotowano wzrost cen surowców produkcyjnych (benzen, fenol) oraz cen produktów. Wolumen sprzedaży kluczowego produktu segmentu – poliamidu naturalnego – zwiększył się w relacji do ubiegłego roku. Popyt z rynków docelowych zastosowań był dobry, poza utrzymującymi się w sektorze motoryzacyjnym problemami z dostępnością mikroprocesorów skutkującymi czasowymi przerwami produkcji w zakładach motoryzacyjnych w Europie. Sytuację pogorszyła agresja zbrojna Rosji na Ukrainę, w efekcie czego została zawieszona produkcja koncernów samochodowych w Rosji i istotnie ograniczona dostępność podzespołów z kierunków wschodnich.
Wypracowana w tym okresie marża EBITDA w Segmencie Tworzywa ukształtowała się na poziomie 10,9%, co oznacza ponad 2-krotny wzrost w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, gdy marża EBITDA wyniosła 4,1%.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2022 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 25 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1
z późn. zm.).

Załączniki
Plik Opis
Grupa Azoty - szacunkowe wyniki 1Q2022.pdfGrupa Azoty - szacunkowe wyniki 1Q2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-10 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2022-05-10 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki