REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021

2022-05-20 18:38
publikacja
2022-05-20 18:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa Azoty S.A. ( „Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021 w wysokości 191 789 688,13 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy) na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

W 2021 roku Spółka i jej spółki zależne zakończyły opracowanie „Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030”. Strategia ta ma na celu realizację misji i wizji Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa”), zgodnie z którymi Grupa ma produkować nawozy, tworzywa oraz produkty chemiczne w harmonii ze środowiskiem, podnosić jakość życia mieszkańców Europy oraz aktywnie uczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy będąc dostawcą skutecznych rozwiązań, solidnym producentem nawozów, tworzyw i zielonej chemii.

Strategia ta zakłada kontynuację realizacji będących w toku projektów inwestycyjnych,
w szczególności budowę nowego segmentu biznesowego – Segmentu Poliolefin - poprzez realizację projektu „Polimery Police”, ale również rozpoczęcie kolejnych, istotnych zadań związanych
w szczególności z transformacją klimatyczno-energetyczną mającą na celu ograniczenie emisyjności szkodliwej dla środowiska naturalnego poprzez ograniczanie zużycia węgla, dekarbonizację, rozwój OZE i źródeł bezemisyjnych. Realizacji tych celów służyć ma przede wszystkim projekt „Zielone Azoty” przewidujący dywersyfikację surowcową w kierunku zielonym, realizację i raportowanie strategii ESG, implementację rozwiązań w zakresie ekologicznych źródeł OZE, działania zmierzające do dekarbonizacji i zmniejszenia emisyjności szkodliwej dla środowiska naturalnego, a także realizację prac badawczo-rozwojowych wpisujących się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.
W ramach projektu „Zielone Azoty” planowane są nakłady inwestycyjne w wysokości około 2,7 mld zł na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne w perspektywie 2030 roku. Wynikiem realizacji projektu „Zielone Azoty” będzie obniżenie emisyjności energetyki wewnętrznej o ponad 1/3 i redukcja zużycia węgla kamiennego o prawie 2/3 w perspektywie 2030 roku w stosunku do stanu obecnego, skutkujące obniżeniem emisji CO2 z instalacji produkcyjnych Grupy o ponad 800 tys. ton rocznie.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje, aby osiągnięty w 2021 roku zysk netto w całości pozostawić w Spółce. Pozostawienie zysku w Spółce stanowić będzie zabezpieczenie finansowania realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji energetycznej.

W celu realizacji powyższej uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku oraz do Walnego Zgromadzenia w celu dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-20 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2022-05-20 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki