REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Realizacja zobowiązań wynikających z dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity dla projektu Polimery Police

2020-11-16 20:50
publikacja
2020-11-16 20:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-16
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Realizacja zobowiązań wynikających z dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity dla projektu Polimery Police
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., nr 58/2019 z dnia 31 października 2019 r., nr 73/2019 z dnia 22 listopada 2019 r., nr 74/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r., nr 77/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r., nr 80/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r., nr 23/2020 z dnia 31 maja 2020 r., nr 24/2020 z dnia 31 maja 2020 r. oraz nr 51/2020 z dnia 16 listopada 2020 r., Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej; „Emitent”) informuje o realizacji w dniu 16 listopada 2020 r. zobowiązań Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta – spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („GA Police”, a łącznie z Emitentem „Pierwotni Sponsorzy”) wynikających z umów dotyczących warunków inwestycji equity zawartych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Polimery Police” („Dokumentacja Transakcyjna”) („Projekt”) z Hyundai Engineering Co., Ltd. („Hyundai”), Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation („KIND”) oraz Grupa LOTOS S.A. („Grupa Lotos”) (Grupa Lotos łącznie z Hyundai i KIND jako „Współsponsorzy”).
W związku z realizacją Projektu, dnia 16 listopada 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej od Emitenta – Grupy Azoty Polyolefins S.A. („GA Polyolefins”) podjęło m.in. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. W wykonaniu swoich zobowiązań przewidzianych w Dokumentacji Transakcyjnej, w dniu 16 listopada 2020 r. każdy ze Współsponsorów zawarł z GA Polyolefins umowę subskrypcyjną, na podstawie której Hyundai objął 15.348.963 (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje serii G, KIND objął 1.052.184 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii G, a Grupa Lotos objęła 15.967.352 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie) akcje serii G. W wyniku zawarcia umów subskrypcyjnych, Współsponsorzy wnieśli wkłady pieniężne na pokrycie akcji nowej emisji GA Polyolefins, tj. Hyundai dokonał na rzecz GA Polyolefins wpłaty kwoty 73.000.000 USD (co stanowi równowartość 275.808.600 PLN przeliczoną zgodnie z kursem NBP z dnia 16.11.2020 (Tabela nr 223/A/NBP/2020 z dnia 2020-11-16)), KIND dokonał na rzecz GA Polyolefins wpłaty kwoty 5.000.000 USD (co stanowi równowartość 18.891.000 PLN przeliczoną zgodnie z kursem NBP z dnia 16.11.2020 (Tabela nr 223/A/NBP/2020 z dnia 2020-11-16)), zaś Grupa Lotos dokonała na rzecz GA Polyolefins wpłaty kwoty 300.000.000 PLN. W konsekwencji, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w GA Polyolefins, struktura akcjonariatu GA Polyolefins będzie kształtować się następująco: GA Police będzie posiadać 34,41% akcji, Emitent będzie posiadać bezpośrednio 30,52% akcji, Grupa Lotos będzie posiadać 17,3% akcji, Huyndai będzie posiadać 16,63% akcji a KIND będzie posiadać 1,14% akcji. Powyższe udziały procentowe odpowiadają udziałowi zarówno w kapitale zakładowym GA Polyolefins, jak i łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu GA Polyolefins.
W dniu 16 listopada 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej od Emitenta – GA Polyolefins podjęło również uchwałę w sprawie zmian statutu GA Polyolefins. Po rejestracji zmian statutu przez właściwy sąd rejestrowy, w GA Polyolefins obowiązywać będą zasady ładu korporacyjnego uzgodnione w umowie akcjonariuszy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 24/2020 z dnia 31 maja 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2020-11-16 Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki