REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

2020-11-16 18:10
publikacja
2020-11-16 18:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-16
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej; „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 16 listopada 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta, Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „GA Polyolefins”) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GA Polyolefins poprzez emisję akcji zwykłych serii G oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich akcji serii G.
Kapitał zakładowy GA Polyolefins został podwyższony o kwotę 323.684.990,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 32.368.499 (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda („Akcje Serii G”) do kwoty 922.968.300,00 PLN (dziewięćset dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych). Objęcie Akcji Serii G nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez:

a. Hyundai Engineering Co., Ltd z siedzibą w Seulu, Korea Południowa („Hyundai”), która obejmie 15.348.963 (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) Akcje Serii G;
b. Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation z siedzibą w Seulu, Korea Południowa („KIND”), która obejmie 1.052.184 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery) Akcje Serii G;
c. Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, Polska („Lotos”), która obejmie 15.967.352 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie) Akcje Serii G.

Łączna suma wkładów pieniężnych, które mają zostać wniesione na pokrycie wszystkich Akcji Serii G wyniesie 594.699.600 PLN. Nadwyżka wartości ceny emisyjnej Akcji Serii G nad ich wartością nominalną (agio) w wysokości 271.014.610 PLN zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy GA Polyolefins.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. UE z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2020-11-16 Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki