27,5800 zł
0,36% 0,1000 zł
Grupa Azoty SA (ATT)

Podpisanie Porozumienia Wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-13
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Podpisanie Porozumienia Wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., nr 58/2019 z dnia 31 października 2019 r., nr 73/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. i nr 74/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu [13 grudnia] 2019 r. Emitent i spółka zależna od Emitenta – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka Zależna”, a łącznie z Emitentem jako „Pierwotni Sponsorzy”) i spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Polyolefins”) podpisały ze spółką Grupa Lotos S.A. (dalej: „Współsponsor”, a łącznie z Pierwotnymi Sponsorami i Polyolefins jako „Strony”) Porozumienie Wstępne (Initial Term-Sheet) (dalej: „Porozumienie”) dotyczące warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt”) realizowanego przez Polyolefins.
Na podstawie Porozumienia:
(i) Współsponsor zobowiązał się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty w wysokości 500.000.000 PLN poprzez: (a) wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości do 300.000.000 PLN na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins (dalej: „Inwestycja Equity Współsponsora”) oraz (b) udostepnienie Polyolefins pożyczki podporządkowanej w maksymalnej kwocie 200.000.000 PLN (dalej: „Pożyczka Współsponsora”), (dalej łącznie jako: „Inwestycja Współsponsora”).
(ii) Pierwotni Sponsorzy zobowiązali się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty, która po uwzględnieniu środków już przekazanych nie przekroczy kwoty 1.400.000.000 PLN oraz dodatkowo środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji (SPO) Spółki Zależnej
pochodzących z objęcia akcji nowej emisji Spółki Zależnej przez innych inwestorów niż Emitent poprzez: (a) wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins, lub (b) udzielenie Polyolefins pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych (dalej łącznie jako: „Inwestycja Pierwotnych Sponsorów”).
Inwestycja Współsponsora jest uzależniona od spełnienia kilku warunków zawieszających uzgodnionych
w Porozumieniu, w tym m.in. od:
(i) uzyskania zgody w formie uchwały Rady Nadzorczej Współsponsora na realizację Inwestycji Współsponsora;
(ii) uzyskania zgody w formie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Współsponsora na nabycie/objęcie akcji w Polyolefins; oraz
(iii) uzyskania stosownej zgody antymonopolowej właściwego organu ochrony konkurencji, jeśli taka zgoda będzie wymagana.
Strony uzgodniły m.in., że Współsponsor jako akcjonariusz Polyolefins będzie posiadał uprawnienia osobiste w postaci: (a) uprawnienia do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej Polyolefins, oraz (b) uprawnienia do zwoływania Walnego Zgromadzenia Polyolefins.
Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony
(lock-up). Strony uzgodniły również procedurę zbycia akcji Polyolefins przez Współsponsora po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up).
Porozumienie stanowi wiążące zobowiązanie Stron, z zastrzeżeniem: (i) spełnienia warunków zawieszających, o których mowa w Porozumieniu, oraz (ii) uzgodnienia i zawarcia dokumentów finansowania equity (tj. umowy inwestycyjnej, porozumienia akcjonariuszy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów związanych z finansowaniem kapitałowym (equity) Polyolefins).
Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do dnia 31 grudnia 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia Stron, bądź w przypadku gdy zostanie ono jednostronnie rozwiązane przez Współsponsora na skutek wystąpienia istotnej negatywnej zmiany dotyczącej pośrednio lub bezpośrednio sytuacji Projektu, Polyolefins lub Pierwotnych Sponsorów, lecz w każdym wypadku powodującej niemożliwość realizacji Projektu na warunkach przedstawionych Współsponsorowi do dnia podpisania Porozumienia.
O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-13 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2019-12-13 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty S.A. długoterminowych pożyczek pieniężnych.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.