REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Podjęcie przez spółkę zależną uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC

2022-01-25 17:10
publikacja
2022-01-25 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-25
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Podjęcie przez spółkę zależną uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 25 stycznia 2022 roku przez Zarząd spółki z grupy kapitałowej Emitenta – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Spółka Zależna”) uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 roku (dalej: „Umowa EPC”), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2019 z dnia 11 maja 2019 roku, zawartej pomiędzy Spółką Zależną i Hyundai Engineering Co., Ltd. (dalej: „Wykonawca”).

Zarząd Spółki Zależnej, po weryfikacji formalnej i merytorycznej ocenie przedmiotu Propozycji Zmian, postanowił o przyjęciu warunków uzgodnionych przez Spółkę Zależną z Wykonawcą i zawarciu aneksu nr 3 do Umowy EPC (dalej: „Aneks nr 3”).

O Propozycji Zmian Emitent poinformował w raportach bieżących nr 29/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku, nr 36/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku oraz nr 40/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku.

Aneks nr 3 przewiduje m.in.:
- zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 72,48 mln EUR,
- wydłużenie harmonogramu realizacji projektu Polimery Police o 6 miesięcy,
- zmianę załącznika do Umowy EPC określającego zakres prac przewidzianych Umową EPC.

Zawarcie Aneksu nr 3 nie powoduje przekroczenia budżetu projektu Polimery Police, a wzrost wynagrodzenia Wykonawcy zostanie sfinansowany z rezerwy projektowej.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że zawarcie Aneksu nr 3 jest warunkowe i uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów korporacyjnych Spółki Zależnej.
Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki Zależnej został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki Zależnej w dniu 25 stycznia 2022 roku.

O dalszych krokach związanych z podpisaniem Aneksu nr 3 Emitent poinformuje niezwłocznie w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-25 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2022-01-25 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać kartę bez opłat i 300 zł?

Jak zyskać kartę bez opłat i 300 zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki