41,0800 zł
-1,11% -0,4600 zł
Grupa Azoty SA (ATT)

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-21
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku ze zwołaniem przez spółkę zależną Emitenta, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „GA Police”) nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwał dotyczących, między innymi, podwyższenia kapitału zakładowego GA Police w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 zł w drodze wtórnej oferty publicznej nowych akcji GA Police, Emitent otrzymał w dniu 12 marca 2019 r. od akcjonariusza Emitenta pytania dotyczące przedstawienia informacji odnośnie:

- wpływu realizacji przez spółkę zależną wobec GA Police, projektu „Polimery Police” na kondycję ekonomiczno-finansową Spółki (w tym poziom zadłużenia oraz wskaźniki operacyjne),
- wpływu projektu „Polimery Police” na realizowany obecnie przez Grupę Azoty program inwestycyjny.

Poniżej Emitent przedstawia stosowne informacje.

Wpływ realizacji projektu „Polimery Police” na kondycję ekonomiczno-finansową Spółki
(w tym poziom zadłużenia oraz wskaźniki operacyjne)

1. Projekt „Polimery Police” stanowi kluczową inwestycję strategiczną przewidzianą w strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. („Grupa Azoty”) oraz w wieloletnim planie finansowym Grupy Azoty do realizacji w perspektywie do 2022 roku, w celu zapewnienia dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnienia zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową.
2. Aktualnie Projekt jest w fazie przygotowawczej. Łączne wkłady na kapitał zakładowy PDH Polska S.A. (dalej: „PDH”), spółki celowej należącej w 59,9% do GA Police, a w 40,1% do Emitenta, do dnia publikacji niniejszego raportu przez Spółkę i GA Police wyniosły 304 mln zł. Zgodnie z założeniami Projekt ma przejść do fazy eksploatacji pod koniec 2022 roku.
3. Zgodnie z analizami wykonanymi przez renomowanych doradców rynkowych i biznesowych na zlecenie GA Police, Projekt charakteryzuje się korzystnymi wskaźnikami finansowymi, co czyni jego realizację zasadną zarówno z perspektywy GA Police, jak i Spółki.
4. Zaangażowanie kapitałowe spółek Grupy Azoty w Projekt jest przewidziane w aktualnych umowach finansowania korporacyjnego, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość tego zaangażowania przez spółki Grupy Azoty nie może przekroczyć kwoty 1,4 mld zł. Zwiększenie poziomu zaangażowania kapitałowego wpłynie na obniżenie kosztów odsetkowych Projektu. W przypadku podjęcia przez akcjonariuszy GA Police decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego GA Police oraz późniejszego objęcia akcji nowej emisji przez akcjonariuszy GA Police innych niż Emitent, GA Police pozyska dodatkowe środki finansowe ponad wskazaną powyżej kwotę 1,4 mld zł, które zgodnie z założeniami będą przeznaczone na realizację Projektu, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód ze strony instytucji finansujących Grupę Azoty. Biorąc pod uwagę, że planowany wzrost zaangażowania kapitałowego Grupy Azoty w PDH o kwotę wpływów z emisji akcji GA Police uzyskaną od inwestorów zewnętrznych nie będzie skutkował wzrostem długu finansowego netto Grupy Azoty, udzielenie takich zgód powinno być w pełni zasadne z punktu widzenia instytucji finansowych.
5. Realizacja Projektu w fazie inwestycyjnej skutkować będzie okresowym zwiększeniem skonsolidowanego zadłużenia Grupy Azoty oraz podwyższeniem kluczowego wskaźnika finansowego, tj. relacji długu netto do EBITDA. Zawarte przez Grupę umowy o finansowanie korporacyjne uwzględniają bezpieczne poziomy tego wskaźnika zakładające realizację strategicznych projektów inwestycyjnych, w tym Projektu. Należy przy tym podkreślić, że ze względu na planowaną realizację Projektu w formule project-finance, zarówno zadłużenie zewnętrzne spółki PDH planowane do pozyskania w formule bez regresu instytucji finansujących PDH do pozostałych spółek Grupy Azoty, jak również generowany przez spółkę PDH w przyszłości wynik EBITDA, będą dla celów umów finansowania korporacyjnego wyłączane z wyliczania i testowania wskaźnika długu netto do EBITDA, co powinno pozwolić Grupie Azoty na zachowanie posiadanego standingu kredytowego.

Wpływ projektu „Polimery Police” na realizowany obecnie przez Grupę Azoty program inwestycyjny

1. Projekt „Polimery Police” jest kluczową inwestycją Grupy Azoty przewidzianą do realizacji w strategii Grupy Azoty i ujętą w modelu finansowym Grupy Azoty, zatem jego realizacja stanowi wypełnienie wieloletniego planu inwestycyjnego.
2. Ze względu na skalę i priorytetowe znaczenie Projektu dla Spółki i Grupy Azoty, w przypadku wystąpienia takiej konieczności możliwe będzie przesunięcie w czasie realizacji innych projektów inwestycyjnych ujętych w planach rzeczowo-finansowych, w szczególności projektów o mniej korzystnych parametrach ekonomiczno-finansowych oraz projektów, których realizacja może być odroczona przy zapewnieniu spełnienia wymogów bezpieczeństwa technologicznego, jak również wymogów prawnych. Spółki Grupy Azoty na bieżąco monitorują realizację zadań inwestycyjnych i dokonują niezbędnych korekt.

W ocenie Zarządu, zgodnie z aktualnymi przewidywaniami realizacja Projektu jest korzystna
z punktu widzenia interesów Grupy Azoty.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2019-03-21 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.