REKLAMA

GROCLIN: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wyniku wniosku akcjonariusza Spółki.

2021-06-11 14:38
publikacja
2021-06-11 14:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
GROCLIN
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wyniku wniosku akcjonariusza Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent") nawiązując do raportu bieżącego nr 8 z dnia 4 czerwca 2021 r., w którym Zarząd Emitenta informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. („Walne Zgromadzenie”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. do Emitenta wpłynął wniosek akcjonariuszy (i) Gerstner Managementholding GmbH oraz (ii) Kabelconcept Hornig GmbH, złożony w trybie art. 401 § 1 KSH o uzupełnienie porządku obrad w zakresie:

(i) Powołania do składu Rady Nadzorczej.
Projekt Uchwały:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna, do składu Rady Nadzorczej powołuje [___________]”.

(ii) Przedstawienie przez Zarząd informacji o aktualnej strategii rozwoju Spółki, w tym planowanych działaniach związanych z zaangażowaniem w nowe obszary, planowanych akwizycjach oraz źródłach finansowania inwestycji.
Projekt Uchwały:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna, przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd aktualną strategię rozwoju Spółki zawierającą planowane działania związane z zaangażowaniem w nowe obszary, planowane akwizycje oraz źródła finansowania inwestycji.”

Uzupełnienie porządku obrad jest konsekwencją upływu kadencji Rady Nadzorczej oraz koniecznością przedstawienia akcjonariuszom dodatkowych informacji związanych z przyjęciem oraz wdrożeniem nowej strategii działalności Spółki, o której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 5 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

W związku z powyższym, Emitent przedstawia uzupełniony porządek obrad wraz z projektami uchwał wnioskowanymi przez akcjonariuszy Gerstner Managementholding GmbH oraz Kabelconcpept Hornig GmbH.

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2020, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku oraz ocenę sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2020 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego raport rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2020 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2020 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień § 3 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Powołania do składu Rady Nadzorczej.
19. Przedstawienie przez Zarząd informacji o aktualnej strategii rozwoju Spółki, w tym planowanych działaniach związanych z zaangażowaniem w nowe obszary, planowanych akwizycjach oraz źródłach finansowania inwestycji.
20. Zamknięcie ZWZ.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej [______________]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna, do składu Rady Nadzorczej powołuje [___________].


Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie informacji o aktualnej strategii rozwoju Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna, przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd aktualną strategię rozwoju Spółki zawierającą planowane działania związane z zaangażowaniem w nowe obszary, planowane akwizycje oraz źródła finansowania inwestycji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki