REKLAMA

GREMI MEDIA S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki)

2023-01-19 16:49
publikacja
2023-01-19 16:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-19
Skrócona nazwa emitenta
GREMI MEDIA S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gremi Media S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 91 Statutu Spółki oraz w oparciu o Uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki („Program Współpracy”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2023 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C(2) z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) oraz w przedmiocie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).
Przedmiotowa uchwała zakłada:
1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 39.564,- zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote), tj. z kwoty 7.120.804,- zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset cztery złote) do kwoty 7.160.368,- zł (siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych), poprzez emisję 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden ) akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych serii C(2), o numerach od 1 do 9.891 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja (dalej: Akcje Serii C(2)),
2. iż Akcje Serii C(2) mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne,
3. iż cena emisyjna jednej Akcji Serii C(2) wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote),
4. iż Akcje Serii C(2) będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego zaczynającego się od dnia 1 stycznia 2022 roku, na równi z pozostałymi akcjami Spółki,
5. iż Akcje Serii C(2) zostaną w całości zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, na rzecz osób, którym Rada Nadzorcza Spółki przyznała prawo objęcia Akcji Serii C(2) w tym członkowi zarządu Gremi Media S.A.
zgodnie z wprowadzonym w dniu 19 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 27 programem współpracy opartym o akcje Spółki,
6. iż umowy objęcia Akcji Serii C(2) w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie 30 dni od podjęcia Uchwały,
7. iż Akcjom Serii C(2) nie będą przyznane szczególne uprawnienia,
8. wyłączenie, w interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 września 2020 roku, w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Akcji Serii C(2).
Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §7 Statutu o następującym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.120.804,- zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset cztery złote) i dzieli się na 1.780.201 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),
c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa),
d) 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć).”
zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:
“Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.160.368,- zł (siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 1.790.092 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),
c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa),
d) 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć),
e) 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C(2) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden).”

W związku ze zmianami Statutu ustalono jego tekst jednolity.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-19 MACIEJ MACIEJOWSKI PREZES ZARZĄDU
2023-01-19 JAROSŁAW MACHOCKI WICEPREZES ZARZĄDU
2023-01-19 RADOSŁAW KUCKO CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki