REKLAMA

GPW: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z Central Bank of Armenia, dotyczącej rozmów na temat potencjalnego odkupienia udziałów w Armenia Securities Exchange (AMX)

2020-09-18 10:03
publikacja
2020-09-18 10:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z Central Bank of Armenia, dotyczącej rozmów na temat potencjalnego odkupienia udziałów w Armenia Securities Exchange (AMX)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), przekazuje informację poufną o podpisaniu w dniu 6 marca umowy o zachowaniu poufności z Central Bank of Armenia, dotyczącej rozmów na temat potencjalnego odkupienia udziałów w Armenia Securities Exchange (AMX) („Informacja Poufna z 6 marca”) do publicznej wiadomości.

Treść informacji poufnej, która została opóźniona 6 marca 2020 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:

„Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 6 marca 2020 r. podpisał umowę o zachowaniu poufności („Umowa”) z Central Bank of Armenia („CBoA”). Umowa dotyczy rozmów jakie są prowadzone w zakresie potencjalnej współpracy kapitałowej, w tym m.in. transakcji odkupienia od CBoA udziałów w Armenia Securities Exchange (AMX).

GPW zwraca uwagę, że rozpoczęcie powyższego procesu nie oznacza, że zostaną podjęte dalsze kroki. Ewentualny zakup udziałów w AMX będzie wymagał m.in. przeprowadzenia procesu due diligence i uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych.
O kolejnych etapach procesu, GPW poinformuje osobnym raportem bieżącym.”

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnej z 6 marca do publicznej wiadomości:

Spółka opóźniła podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej z 6 marca 2020 r. z uwagi na fakt, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta. W ocenie Spółki ujawnienie informacji w terminie wcześniejszym mogłoby wpłynąć negatywnie na ewentualny dalszy proces związany z prowadzeniem negocjacji. W dniu podejmowania decyzji o opóźnieniu Informacji Poufnej tj. 6 marca 2020 r., prawdopodobieństwo kontynuowania negocjacji było, z punktu widzenia GPW, niemożliwe do oszacowania.

W konsekwencji, wcześniejsze przekazanie Informacji Poufnej z dnia 6 marca 2020 r. do publicznej wiadomości, mogłoby więc wprowadzić akcjonariuszy Spółki w błąd co do rzeczywistego stanu projektu. Z uwagi na trudny do przewidzenia wynik ewentualnych negocjacji Zarząd uznał, że wcześniejsze podanie do publicznej wiadomość Informacji Poufnej mogłoby spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji oraz jej wpływu na wartość Spółki.
18 września 2020 r., Spółka podjęła decyzję o publikacji opóźnionej Informacji Poufnej z dnia 6 marca 2020 r., w związku z ustaniem przesłanek do dalszego opóźniania informacji.

Spółka podjęła również działania i zastosowała środki niezbędne do zachowania poufności Informacji Poufnej do momentu podania jej do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez wdrożenie, na poziomie grupy kapitałowej Spółki, wewnętrznej procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 MAR, została sporządzona lista osób posiadających dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia powyższej Informacji Poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report 20/2020Date: 18 September 2020Topic: Disclosure
of delayed inside information concerning the conclusion of a
non-disclosure agreement with the Central Bank of Armenia in connection
with discussions regarding potential purchase of interest in the Armenia
Securities Exchange (AMX)Legal basis: Article 17(4) MAR –
notification of delayed disclosure of inside information.Content:Acting
pursuant to Article 17(1), (4), and (7) of Regulation (EU) No 596/2014
of the European Parliament and of the Council on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (“MAR”), the Management Board of the Warsaw
Stock Exchange (“GPW”, “Company”) herewith discloses to the public
inside information concerning the conclusion of the non-disclosure
agreement of 6 March with the Central Bank of Armenia in connection with
discussions regarding potential purchase of interest in the Armenia
Securities Exchange (AMX) (“6 March Inside Information”).Content
of the inside information delayed on 6 March 2020 in accordance with
Article 17(4) MAR:“The Management Board of the Warsaw Stock
Exchange (“GPW”, “Company”, “Issuer”) hereby announces that it signed a
non-disclosure agreement of 6 March 2020 (“Agreement”) with the Central
Bank of Armenia (“CBoA”). The Agreement was signed in connection with
discussions regarding potential equity relations including the purchase
of CBoA’s interest in the Armenia Securities Exchange (AMX).GPW
points out that the commencement of the process does not imply that any
further steps will be taken. Potential purchase of interest in AMX will
require among others a due diligence and the necessary corporate
approvals.GPW will announce next steps of the process in a dedicated
current report.”Grounds for delaying the disclosure of the
6 March Inside Information to the public:The Company has delayed
the disclosure of the 6 March 2020 Inside Information to the public due
to the fact that immediate disclosure of the information was likely to
prejudice the legitimate interests of the issuer. In the opinion of the
Company, earlier disclosure of the information could impair the
potential further negotiations. When the decision was made to delay the
disclosure of the 6 March 2020 Inside Information, the probability that
the negotiations would continue could not be reasonably estimated in the
opinion of GPW.As a consequence, earlier disclosure of the 6
March 2020 Inside Information to the public could mislead the Company’s
shareholders as to the actual status of the project. Given that the
outcome of the potential negotiations could not be reasonably predicted,
the Management Board considered that earlier disclosure of the Inside
Information to the public could lead to the information being misjudged,
resulting in potential impact on the Company’s valuation.On
18 September 2020, the Company decided to publish the delayed 6 March
2020 Inside Information as the grounds for delaying its disclosure
ceased to exist.The Company took actions and measures necessary
to ensure the confidentiality of the Inside Information until its
disclosure to the public, in particular by implementing an internal
procedure for the circulation and protection of the information at Group
level. When the Company decided to delay the disclosure of the Inside
Information to the public, in accordance with Article 18 MAR, a list of
insiders having access to the Inside Information was drawn up, monitored
on an on-going basis, and updated as necessary.In accordance
with the third paragraph of Article 17(4) MAR, the Company shall,
immediately after the publication of this report, notify the Polish
Financial Supervision Authority of the delay of the disclosure of the
inside information and present written explanations concerning the
fulfilment of the criteria laid down in Article 17(4)(a)-(c) MAR.Legal
basis: Article 17(4) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Official Journal L 173).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Marek Dietl Prezes Zarządu
2020-09-18 Piotr Borowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki