REKLAMA
RPP

GPW: Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 100 mln zł

2022-10-11 16:40
publikacja
2022-10-11 16:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-11
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 100 mln zł
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że 11 października 2022 r., GPW zawarła umowę z podmiotem powiązanym - spółką Towarowa Giełda Energii S.A. („TGE”) - na mocy której GPW udzieli TGE odnawialnej pożyczki do kwoty 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych).

Pożyczka zostanie udzielona w PLN. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i określone jako suma oprocentowania bazowego WIBOR O/N oraz marży. Zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30 września 2023 r. (z możliwością prolongowania terminu jej obowiązywania na kolejny okres, jednak nie dłużej niż do 30 września 2024 r.), co będzie zależne od sytuacji na międzynarodowym rynku energii elektrycznej i potrzeb płynnościowych TGE.

TGE będzie mieć możliwość wykorzystania środków z pożyczki w takim zakresie, w jakim będzie tego wymagać sytuacja rynkowa. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej.

100% akcji TGE należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. TGE wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GPW.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 25/2022Date: 11 October 2022Topic:
Granting of a revolving loan of up to PLN 100 million to Towarowa Giełda
Energii S.A.Legal basis: Article 17(1) MAR – inside informationContent:The
Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”,
“Exchange”) announces that on 11 October 2022, GPW entered into an
agreement with a related party, Towarowa Giełda Energii S.A. (“TGE”),
whereby GPW shall grant TGE a revolving loan of up to PLN 100 million
(in words: one hundred million zloty).The loan shall be granted in
PLN. The interest rate on the loan is variable and equal to the base
interest rate WIBOR O/N plus a margin. The loan shall be repaid by 30
September 2023 (with the option of an extension for a further period,
but no longer than 30 September 2024) depending on the situation on the
international electricity market and the liquidity needs of TGE.TGE
can use the loan funds to the extent that the market situation requires.
The loan is intended to finance VAT on settlements in the international
electricity market.100% of the shares of TGE are held by the
Warsaw Stock Exchange. TGE is part of the GPW Group.Legal basis:
Article 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/82/EC (Official Journal L No. 173) (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-11 Marek Dietl Prezes Zarządu
2022-10-11 Adam Młodkowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki