REKLAMA

GPW: Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

2020-10-20 16:49
publikacja
2020-10-20 16:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_GPW_po_ZWZ_22.06.2020_tj.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_of_the_GPW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-20
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie („Spółka”, „GPW”) informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 23/2020 z dnia 8 października 2020 roku, że Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §18 ust. 5 Statutu Spółki przyjęła jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW nr 28 w dniu 22 czerwca 2020 r., zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 września 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut GPW po ZWZ 22.06.2020 tj.pdfStatut GPW po ZWZ 22.06.2020 tj.pdf Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – tekst jednolity
Articles of Association of the GPW.pdfArticles of Association of the GPW.pdf Articles of Association of the Warsaw Stock Exchange – consolidated text

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No 25/2020Date: 20 October 2020 Topic: Approval of the consolidated text of the Articles of Association by the Warsaw Stock Exchange Supervisory BoardLegal basis: Article 56(1)(2) of the Offering Act – current and periodic informationContent:The Warsaw Stock Exchange (“the Company” or “GPW”) hereby announces, further to Current Report No 23/2020 of 8 October 2020, that the Company’s Supervisory Board acting pursuant to § 18(5) of the Company’s Articles of Association has approved the consolidated text of the Company’s Articles of Association attached hereto. The consolidated text of the Company’s Articles of Association incorporates the amendments approved in Resolution No 28 of GPW’s Ordinary General Meeting of 22 June 2020, registered by the Registration Court for the City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, on 25 September 2020.Legal basis: § 6(4) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-20 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2020-10-20 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki