GPW: Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

2019-11-06 16:37
publikacja
2019-11-06 16:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
The_Warsaw_Stock_Exchange_Articles_of_Association.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-06
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie („Spółka”, „GPW”) informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 27/2019 z dnia 10 października 2019 roku, że Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §18 ust. 5 Statutu Spółki przyjęła jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW nr 23 w dniu 17 czerwca 2019 r., zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 10 października 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.pdfStatut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.pdf Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – tekst jednolity
The Warsaw Stock Exchange Articles of Association.pdfThe Warsaw Stock Exchange Articles of Association.pdf Articles of Association of the Warsaw Stock Exchange – consolidated text

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No 28/2019Date: 6 November 2019 Topic: Approval of the consolidated text of the Articles of Association by the Warsaw Stock Exchange Supervisory BoardLegal basis: Article 56(1)(2) of the Offering Act – current and periodic informationContent:The Warsaw Stock Exchange (“the Company” or “GPW”) hereby announces, further to Current Report No 27/2019 of 10 October 2019, that the Company’s Supervisory Board acting pursuant to § 18(5) of the Company’s Articles of Association has approved the consolidated text of the Company’s Articles of Association attached hereto. The consolidated text of the Company’s Articles of Association incorporates the amendments approved in Resolution No 23 of GPW’s Ordinary General Meeting of 17 June 2019, registered by the Registration Court for the City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, on 10 October 2019.Legal basis: § 6(4) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-06 Marek Dietl Prezes Zarządu
2019-11-06 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki